مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سواد سلامت کارکنان دانشگاه ...
عنوان سواد سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان و عوامل مرتیط با آن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ، سواد سلامت کارکنان ، متغیرهای دموگرافیک
چکیده سابقه هدف: یکی از تعیین کننده های مهم سلامت در هرجامعه سواد سلامت است . دراین ارتباطریال پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان و عوامل مرتبط با آن صورت گرفت. مواد روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی - تحلیلی بود که در سال 1395 در مورد 188 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد، کارکنان با استفاده از روش نموه گیری طیقه ای وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسش سواد سلامت بزرگسالان ایرانی (HELIA: Health literacy for Iranian Adults)بود که از طریق خود گزارش دهی تکمیل گردید داده های توسط spss22 و با استفاده از آزمون های تی مستقل ، ضریب همبستگی ، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی تحلیل گردیدند. یافته ها: بیشتر کارکنان (74/5 درصد) اطلاعات مرتبط با سلامت را ازطریق اینترنت کسب می کردند در بینابعاد پنج گانه سلامت ، بعد فهم اطلاعات با سلامت از وضعیت مطلوب تری برخودار بود بالاترین ضریب همبستگی بین ابعاد سواد سلامت نیز به ارتباط بین فهم و تصمیم گیری اختصاص داشت (1%> r=./582P ) از سوی دیگر ، به طور متوسط سواد سلامت کارکنان در سطح مرزی بود و سن ، وضعیت تاهل ، وضعیت تحصیلات و منابع کسب اطلاعات پیشگویی کننده سواد سلامت در کارکنان بودند.(5%>p). نتیجه گیری : به طور کلی نتایج نشان دادند که سواد سلامت کارکنان در حد مرزی بود. به نظر می رسید که به منظور بهبود وضهیت سواد سلامت کارکنان لاز م است مداخلاتی مبتنی بر ویژگی های دموگرافیک طراحی و اجرا گردد.
پژوهشگران بابک معینی (نفر دوم)