مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه ارزش پیشگوییکننده ...
عنوان مقایسه ارزش پیشگوییکننده تعداد مطلق نوتروفیل، باندسل و میزان توکسیک گرانولاسیون با سطح سرمی CRPبرای تشخیص عفونتهای باکتریال
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پروتئین واکنشگر ،Cتوکسیک گرانولاسیون، عفونت، نوتروفیل
چکیده سابقه و هدف: تشخیص صحیح و بهموقع عفونتها منجر به درمان صحیح و زودرس شده و از درمان غیرضروری با آنتیبیوتیک جلوگیری میکند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف مقایسه ارزش پیشگوییکننده تعداد مطلق نوتروفیل، تعداد مطلق باندسل و میزان توکسیک گرانولاسیون با سطح سرمی CRPدر عفونتهای باکتریال صورت گرفت. مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 200بیمار که بهعلت عفونتهای باکتریال در 1ماهه اول سال 1312در بخش عفونی بیمارستان سینا بستری بودند، بهصورت سرشماری وارد مطالعه شدند. پیش از شروع درمان بهمنظور انجام CBCو CRPکمی (پس از کسب اجازه)، مقدار 2سیسی خون از بیماران گرفته شد و لام خون محیطی از نظر درصد نوتروفیل، درصد باند و میزان توکسیک گرانولاسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. این اطلاعات بههمراه اطلاعات دموگرافیک بیماران بهوسیله چکلیست جمعآوری و سپس نتایج با استفاده از نرمافزار SPSS 16تجزیه و تحلیل شد. یافتهها: میانگین سنی بیماران برابر با 21/21و محدوده سنی آنها بین 12تا 103سال بود. همچنین، 10/2 درصد از شرکتکنندگان را مردان و 31/2درصد را زنان تشکیل دادند. از سوی دیگر، بیشترین فراوانی علت بستری بیماران بهترتیب پنومونی، عفونت بافت نرم، سپسیس، عفونت ادراری، آرتریت سپتیک و دیسانتری بود. میانگین سطح سرمی CRPو میانگین تعداد مطلق نوتروفیل و باندسل نیز بهترتیب برابر با 11/11 میلیگرم در لیتر، 1124/11در میلیمتر مکعب و 231/11در میلیمتر مکعب بهدست آمد. علاوهبراین، ضریب همبستگی بین تعداد مطلق نوتروفیل، تعداد مطلق باندسل، شدت توکسیک گرانولاسیون و CRPکمی بهترتیب برابر با 0/47 ،0/43و 0/47بود. نتیجهگیری: براساس نتایج مطالعه حاضر مشاهده شد که همبستگی همسویی بین تعداد مطلق نوتروفیل، تعداد مطلق باندسل و توکسیک گرانولاسیون با سطح سرمی CRPوجود دارد که بیانگر آن است که متغیرهای ذکرشده میتوانند بهجای CRPدر تشخیص عفونت جایگزین شوند. همچنین، برمبنای نتایج دریافت میشود که ارزش پیشگوییکننده توکسیک گرانولاسیون و تعداد مطلق باندسل برای جایگزینی بهجای CRPدر یک سطح بوده و بیشتر از تعداد مطلق نوتروفیل است
پژوهشگران سیدحمید هاشمی (نفر اول)، حمیدرضا قاسمی بصیر (نفر دوم)، محمدعلی سیف ربیعی (نفر سوم)