مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Photocatalytic degradation of ...
عنوان
Photocatalytic degradation of phenolic compound (phenol, resorcinol and cresol) by titanium dioxide photocatalyst on ordered mesoporous carbon (CMK-3) support under UV irradiation
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Photocatalytic degradation; UV irradiation; Phenolic compounds; TiO2 /CMK-3; CMK-3
چکیده
abstract
پژوهشگران علیرضا رحمانی (نفر اول)