مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین عوامل موثر بر بقای ...
عنوان تعیین عوامل موثر بر بقای مبتلایان به AIDSبا استفاده از مدل کاکس تعمیم یافته
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بقا کاکس تعمیم یافته AIDS HIV
چکیده زمینه و هدف:سندرم نقص ایمنی اکتسابی از آلودگی بدن با ویروس نقص ایمنی انسانی ایجاد می شود. عوامل متعددی بر بقای افراد مبتلا به AIDSموثر هستندکه اغلب با استفاده از مدلهای رگرسیونی کاکس مورد بررسی قرار گرفته اند. پیشفرض استفاده از مدل کاکس، متناسب بودن مخاطرات است که در صورت تخطی، این مدل از کارایی لازم برخوردار نیست. هدف از این مطالعه،تعیین عوامل موثر بر بقای مبتلایان به AIDSبا استفاده از مدل کاکس توسعه یافته می باشد.مواد و روشها:در این مطالعه کوهورت گذشته نگر اطلاعات 1050بیمار مبتلا به AIDSمراجعه کننده به مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری امام خمینی و زمزم تهران طی سالهای 2004تا 2014بررسی شد و اثر عوامل بالینی و دموگرافیکی بر بقای بیماران با استفاده از مدلهای کاکس تعمیمیافته مورد مطالعه قرار گرفت.یافتهها:79درصداز بیماران را مردان تشکیل میدادن .دمیانگین سن مبتلایان 21/84±10/34سال ومیانگین زمان تشخیص بیماریHIVتا ابتلا به ایدز 53/64±15/23ماه بود. 76درصد از افراد سانسور شدند. متغیرهای سن بیماردرزمان تشخیص، راههای انتقال بیماری، استفاده از ARTو تعداد CD4و زمان تشخیص بیماری تا ابتلا به ایدز در تحلیل تک متغیره و چندمتغیره معنی دارشدند.نتیجه گیری:عوامل بالینی متعددی بربقای بیماران مبتلا به ایدز تأثیرگذار است .مهمترین این عوامل،استفاده از داروی ARTو تشخیص زودهنگام بیماری استکه شانس زنده ماندن مبتلایان را به طور چشمگیری افزایش میدهد. بنابراین به نظر میرسد ارائه خدمات غربالگری و درمانی برای افراد پرخطر کاملاً ضرورت دارد
پژوهشگران نسیم کریمی (نفر اول)، ملیحه صفری (نفر دوم)، قدرت اله روشنایی (نفر سوم)، جلال پورالعجل (نفر چهارم)