مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ویژگی‎های جمعیت شناختی ...
عنوان بررسی ویژگی‎های جمعیت شناختی و بالینی سندرم گیلن‎باره در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان استان همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سندرم گیلن‎باره؛ فلج حاد؛ اپیدمیولوژی؛ همدان
چکیده سابقه و هدف: سندروم گیلن‎باره یک بیماری عصبی خودایمنی است که به ‎عنوان حادترین نوع فلج بدون رفلکس در نظر گرفته می‎شود. عوامل مختلف و اقدامات درمانی متفاوتی در بروز و کنترل این بیماری موثر است. هدف این مطالعه تعیین اپیدمیولوژی سندرم گیلن‎باره در استان همدان طی سال­ های 1385-1394 بود. مواد و روش ها: در این مطالعه­ ی توصیفی مقطعی، اطلاعات مورد نیاز از پرونده 159 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان همدان، در یک دوره 8 ساله بررسی شد. تعیین ارتباط متغیرها با آزمون مجذور کای‎ و تی دو نمونه مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد. یافته ها: از 159 بیمار مورد بررسی 58 نفر (40/8%) زن بودند و 98 نفر (61/6%) متأهل بودند. میانگین سن بیماران 22/6±48 بود. ضعف اندام تحتانی شایع­ترین (95%) علامت و اشکال در بلع و دیسترس تنفسی کم‎ترین میزان بروز علایم را داشت. بیشترین گروه سنی مبتلا به گیلن‎باره بین سنین 21-30 بود. بهبودی نسبی ­در 43 مورد (27%) و مرگ در 15 مورد (9/4%) مشاهد شد. ارتباط آماری معناداری بین جنسیت، سن و وضعیت تاهل با علائم ظاهر شده در مبتلایان به سندرم گیلن‎باره مشاهده نشد (0/05 نتیجه گیری: نتایج حاصل وجود تفاوت الگوی این بیماری در ایران و سایر کشورها را روشن می‎سازد. بنابراین عوامل مختلف محیطی و بیماری‎ها در ایجاد گیلن‎باره دخالت دارند، با توجه به ایجاد اختلال حرکتی و حتی مرگ در این بیماران، نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتر جهت یافتن علت بیماری، درمان و پیشگیری ضروری است.
پژوهشگران جواد فردمال (نفر اول)، سارا رمضان جماعت (نفر دوم)، مولود بیات (نفر سوم)، نسیم کریمی (نفر چهارم)، قدرت اله روشنایی (نفر پنجم)، مهردخت مزده (نفر ششم به بعد)