مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رابطه سلامت معنوی با ...
عنوان بررسی رابطه سلامت معنوی با تمایل به انجام جراحی زیبایی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده (پوستر یا سخنرانی)
کلیدواژه‌ها سلامت معنوی، جراحی زیبایی، دانشجو
چکیده زمینه و هدف: تمایل به انجام جراحی زیبایی در ایران به مُد تبدیل شده و انجام آن یکی از مولفه های تعیین کننده جایگاه اجتماعی به شمار می آید. بنابراین، جوانان به دلایل گوناگون با صرف هزینه های سنگین و قبول عوارض جسمی، روانی و حتی جانی در صدد انجام این نوع جراحی ها برمی آیند. یکی از تبعات منفی انجام جراحی زیبایی تحمیل هزینه های سنگین معنوی بر افراد می باشد. با توجه به اهمیت معنویت و نقش بسزای آن در سلامتی و زندگی افراد، خانواده ها و به تبع آن جامعه، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه سلامت معنوی با تمایل به انجام جراحی زیبایی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، 397 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 98-97 با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون گردآوری و با به کارگیری نرم افزار SPSS نسخه 23 و روش های آمار توصیفی و آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری تمام آزمون ها کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج: میانگین نمره کلی سلامت معنوی دانشجویان 32/20±85/104 بود. دانشجویان دختر از سلامت معنوی بالاتری برخوردار بودند (001/0P<). بین میانگین نمره سلامت معنوی دانشجویان بر حسب محل سکونتشان اختلاف معنی داری از نظر آماری وجود داشت (026/0P=). افرادی که تمایلی به انجام جراحی زیبایی نداشتند نسبت به افراد متمایل به انجام جراحی زیبایی از سلامت معنوی بالاتری برخوردار بودند اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (448/0P=). با افزایش نمره سلامت معنوی به صورت کلی و بُعد وجودی آن نسبت شانس تمایل به انجام جراحی زیبایی در بین دانشجویان کاهش یافت که از نظر آماری معنی دار نبود (05/0P>). نتیجه گیری : نتایج حاصل از مطالعه اهمیت پرداختن به موضوع سلامت معنوی در بین دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی را مورد تاکید قرار می دهد. انجام برنامه ریزی های لازم جهت ارتقای سطح معنویت در بین دانشجویان پسر، دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی و افرادی که تمایل به انجام جراحی زیبایی دارند ضروری به نظر می رسد.
پژوهشگران بابک معینی (نفر اول)، مختار سهیلی زاد (نفر دوم)، الهه عزتی (نفر سوم)، یونس محمدی (نفر چهارم)