مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزشیابی عملکرد الگوریتم ...
عنوان ارزشیابی عملکرد الگوریتم میانگین متحرک وزن داده شده نمایی در شناسایی طغیان های شبیه سازی شده آنفلونزا در ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آنفلونزا، میانگین متحرک وزن داده شده نمایی، طغیان، ایران
چکیده زمینه و هدف: شناسایی طغیانهای بیماری آنفلوآنزا با رویکرد سندرومیک یکی از مهمترین اولویتهای مراقبت بیماری آنفلوآنزا در کشور اسـت. هـدف از این مطالعه تعیین عملکرد الگوریتم میانگین متحرک وزن داده شده نمایی در شناسایی به موقع طغیانهای آنفلونزا در ایران، بـا اسـتفاده از رویکـرد آزمـون دادههای شبیهسازی شده از ژانویه 2010تا دسامبر 2015میلادی است. روش کار: شبیهسازی طغیانها با استفاده از دادههای موارد مشکوک به آنفلونزا ) (ILIاز ژانویـه 2010تـا دسـامبر 2015در ایـران انجـام شـد. عملکـرد الگوریتم میانگین متحرک وزن داده شده نمایی در شناسایی به موقع طغیانها با استفاده از شاخصهای حساسیت، ویژگی، درصد هشدار کـاذب، نسـبتهای درستنمایی و منحنی راک ارزیابی و گزارش شد. یافتهها: حساسیت کلی الگوریتم میانگین متحرک وزن داده شده نمایی برای کل طغیانهای شبیه سازی شده به تفکیـک روشهـای یکنواخـت، خطـی و نمایی از سال 2010تا 2015با فاصله اطمینان 95درصد به ترتیب برابر با 70درصد ) 84 ،(95% CI :30-80درصد ) (95% CI :75-92و 51درصد )-62 (95% CI :40بود. الگوریتم میانگین متحرک وزن داده شده نمایی با پارامتر هموار سازی 0/9بهترین عملکرد را در شناسایی طغیانهای شبیهسـازی شـده داشت. نتیجهگیری: نتایج این مطالعه نشان داد که الگوریتم میانگین متحرک وزن داده شده نمایی در شناسایی به موقع طغیانهای شبیهسـازی شـده آنفلـونزا از عملکرد مناسبی برخوردار است. با این وجود، نظام مراقبت بیماری آنفلوآنزا نیازمند استفاده از روشهای مختلف کشف طغیانهای آنفلونزا است
پژوهشگران منوچهر سلگی (رمضان ) (نفر اول)، منوچهر کرمی (نفر دوم)، جلال پورالعجل (نفر سوم)، سیدهادی حسینی (نفر چهارم)