مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی اثربخشی مداخلۀ ...
عنوان ارزیابی اثربخشی مداخلۀ ارگونومیک ایستگاه کار بر دردهای اسکلتی ـ عضلانی در گروهی از کارکنان اداری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ایستگاه های کاری، اختلالات اسکلتی ـ عضلانی، کارکنان اداری، مداخلات ارگونومیک، نشسته ـ ایستاده
چکیده زمینه و هدف: ایستگاه کاری تأثیر عمده بر اختلالات اسکلتی ـ عضلانی دارد، و به همین دلیل توجه به ایستگاه کاری کارکنان ضروری است. این بررسی با هدف مشخص کردن تأثیر ایستگاه کاری بر دردهای اسکلتی ـ عضلانی در کارکنان اداری انجام شده است. روش­ کار: 30نفر کارمند اداری در این بررسی توصیفی ـ تحلیلی شرکت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامۀ اختلالات اسکلتی ـ عضلانی نوردیک در مداخلۀ طراحی ارگونومیک سه ایستگاه کاری (نشسته، ایستاده و نشسته ـ ایستاده) قبل و بعد از مداخله جمع آوری و برای تحلیل داده ها از آزمون t و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: میانگین (انحراف معیار) سن و سابقۀ کار 30 کارمند شرکت کننده به ترتیب 3/44(5) و 20(5) سال بود. بین نوع ایستگاه کاری قبل و بعد از مداخله، با ابراز ناراحتی های اسکلتی ـ عضلانی، ارتباط معنی دار (0/02P=) و همچنین بین متغیرهای اختلالات اسکلتی ـ عضلانی در شانه، گردن، کمر و دست/مچ دست با ایستگاه های کاری ارتباط معنی دار وجود داشت. ارتباط بین سن، سابقۀ کار و شاخص BMI با اختلالات اسکلتی ـ عضلانی هم معنی دار بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این بررسی، بهترین ایستگاه کاری موقعیت نشسته ـ ایستاده است. بنابراین، با تغییر نوع ایستگاه های کاری، ناراحتی های اسکلتی ـ عضلانی کارمندان به طور مطلوب کاهش می یابد.
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر اول)، محمد بابامیری (نفر دوم)، مجید معتمدزاده(بازنشسته) (نفر سوم)، مریم فرهادیان (آمار) (نفر چهارم)، کمال ابراهیمی (نفر پنجم)