مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی ناراحتی موضعی در ...
عنوان ارزیابی ناراحتی موضعی در مدادهای رایج و مداد ارگونومیک طراحی شده با مقیاس ناراحتی وضعیتی موضعی در دانش آموزان مقطع ابتدایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها نوشت افزار، مداد ارگونومیک، طراحی، دانش آموزان، ناراحتی موضعی
چکیده زمینه و هدف: طراحی ابزار ممکن است نقش مهمی در توسعه مشکلات مرتبط با کار در دست و ساعد داشته باشد. با بهبود ویژگی های ارگونومیک ابزاردستی، سلامت کاربران و رضایت آن ها ممکن است تحت تأثیر مثبت قرار گیرد. هدف از اجرای این پژوهش ارزیابی ناراحتی موضعی ناشی از استفاده از مدادهای رایج مورد استفاده توسط دانش آموزان مقطع ابتدایی و مقایسه آن با مداد ارگونومیک طراحی شده است. روش ­کار: در این مطالعه، 50 دانش آموز دختر که همگی راست دست بودند جهت انجام بررسی احساس ناراحتی موضعی هنگام استفاده از مدادهای رایج مورد استفاده خود و مداد ارگونومیک طراحی شده شرکت کردند. با هر نوع نوشت افزار مورد بررسی در مطالعه یک پاراگراف شامل پنج خط از کتاب فارسی نوشتند. در انتها نظرات آنها با استفاده از پرسشنامه LPD (ناراحتی وضعیتی موضعی) جمع آوری و با استفاده از آزمون های آماری من-ویتنی و t مستقل و توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 آنالیز گردید. یافته ها: نتایج به دست آمده از مقیاس LPD نشان داد که این مقیاس به منظور ارزیابی ناراحتی وضعیتی موضعی در بین دانش آموزان مدارس می تواند بسیار مفید باشد. همچنین نتایج مقایسه میانگین داده های حاصل از پرسشنامه LPD نشان داد که بین مدادهای رایج و مداد طراحی شده تفاوت معنی داری از نظر ایجاد ناراحتی وضعیتی موضعی وجود دارد. نتیجه گیری: در این مطالعه مشخص شد که استفاده از مدادهای رایج باعث ایجاد درد، فشار، ناراحتی موضعی در دست، ساعد و شانه می شود و استفاده از مداد ارگونومیک طراحی شده فشار و درد وارده بر دست و شانه را کاهش می دهد.
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر اول)، محمد بابامیری (نفر دوم)، مجید معتمدزاده(بازنشسته) (نفر سوم)، نسرین نوری (نفر چهارم)