مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر رایحه درمانی استنشاقی ...
عنوان تاثیر رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس برشاخص های فیزیولوژیک ناشی از جایگذاری کاتتر وریدی در کودکان خردسال: یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رایحه درمانی؛ اسطوخودوس؛ علائم حیاتی؛ کودکان پیش دبستانی؛ سوندگذاری در عروق محیطی
چکیده مقدمه و هدف: جایگذاری کاتتر وریدی در کودکان بستری متداول، دردناک و ترسناک و در شاخصهای فیزیولوژیک تغییراتی نیز ایجاد می نماید. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس بر شاخص های فیزیولوژیک ناشی از جایگذاری کاتتر وریدی در کودکان خردسال بستری اجرا شده است. مقدمه: جایگذاری کاتتر وریدی در کودکان بستری متداول، دردناک و ترسناک و در شاخصهای فیزیولوژیک تغییراتی نیز ایجاد می نماید. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس بر شاخص های فیزیولوژیک ناشی از جایگذاری کاتتر وریدی در کودکان خردسال بستری اجرا شده است. روش کار: کارآزمایی بالینی یک سو کوری با استفاده از نمونه گیری در دسترس بر روی 60 کودک خردسال بستری در بخش کودکان بیمارستان بعثت همدان در سال 1394 انجام گردید. در گروه آزمون 30 کودک 5 قطره اسانس اسطوخودوس 2 درصد و در گروه کنترل 30 کودک 5 قطره آب مقطر را به عنوان پلاسبو به مدت 20 دقیقه قبل از ورود به اتاق رگ گیری استنشاق کردند. 30 دقیقه قبل، بلافاصله، 5 و 10 دقیقه بعد از جایگذاری کاتتر وریدی شاخص های فیزیولوژیک اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های کای دو، تی مستقل، آنالیز واریانس با اندازه های تکراری و مقایسه چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین تعداد ضربان قلب (001/0P= )، درصد اشباع اکسیژن خون شریانی (003/0P= ) و تعداد تنفس(001/0P= ) کودکان خردسال قبل، بلافاصله، 5 و 10 دقیقه بعد از جایگذاری کاتتر وریدی در گروه آزمون و کنترل تفاوت آماری معنی داری داشت. نتیجه گیری: رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس تغییرات شاخص های فیزیولوژیک ناشی از جایگذاری کاتتر وریدی را در کودکان خردسال بستری کاهش می دهد و می تواند بعنوان درمان تکمیلی ساده، ارزان، بی خطر در کودکان خردسال مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهشگران علی بیک مرادی (تسویه حساب) (نفر اول)، معصومه خالق وردی (نفر دوم)، فاطمه چراغی (نفر سوم)، ایرج صدیقی (نفر چهارم)، شیرین مرادخانی (نفر پنجم)، علیرضا سلطانیان (نفر ششم به بعد)