مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شناسایی فاکتورهای ویرولانس ...
عنوان شناسایی فاکتورهای ویرولانس ایزوله های بالینی یوروپاتوژنیک اشریشیا کلی ( UPEC ) مقاوم به فلوروکینولونها در مقایسه با سویه های حساس
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها فاکتورهای ویرولانس، یوروپاتوژنیک اشریشیا کلی ( UPEC )، سویه های مقاوم، فلوروکینولونها، سویه های حساس
چکیده عفونت ادراری به عنوان یک بیماری مهم و شایع در بیماران سرپایی و بیماران بستری در بیمارستانها مطرح است . این بیماری در سراسر دنیا گسترش داشته است و در صورت عدم درمان منا سب می تواند ضایعا ت جبرا ن ناپذ یری ایجا د نماید . و باعث آ سیبها ی جدی در مثا نه و کلیه و در موا ردی سبب سپتی سمی می گردد. شا یعتر ین عامل عفونت ا دراری اشرشیا کلی اورو پا توژ نیک می باشد و دلیل عمده آ ن عدم رعایت بهداشت فر دی در بیماران سرپایی و یا کلو نیزا سیو ن باکتری در بیماران بستری که دارای سوند فولی می با شند . هم چنین مقاومتهای آ نتی بیو تیکی فر اوانی در سو یه های مختلف از جمله اشر شیا کلی گز ارش گر دیده است که یکی از این موارد مقا و مت نسبت به فلورو کینو لو نها می با شد .البته شا یان ذکر است در سو یه های ا شرشیاکلی اوروپا توژ نیک مقاوم به فلو رو کینو لو نها کاهش محسو سی در بیا ن فا کتو رهای ویرولا نس مشا هده می گردد (3,19).که می تو ان با بررسی چگونگی تا ثیر ا ین مو تا سیو نها بر روی بیان فا کتور های و یر و لا نس قدم مثبتی را در پیدا کردن راه حلی مناسب در جهت کنترل بیما ری بر داشت که این مطلب بسیار حا ئز ا همیت است خصو صا در بیما رانی که دارای نقص ایمنی ذاتی یا اکتسا بی می با شند . لذا هدف مطا لعه ما شناسایی و مقایسه ژنهای کدکننده Virulence factors درسویه های مقاوم به فلوروکینولونها نسبت به سویه های حساس می باشد .
پژوهشگران امیر بهاری فر (مشاور علمی)، فریبا کرامت (مشاور علمی)، مژگان ربیعی (دانشجو)، محمد یوسف علیخانی (مجری اصلی)