مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی ریسک بیماری زایی غیر ...
عنوان ارزیابی ریسک بیماری زایی غیر سرطانی فلزات سنگین(روی،کروم،سرب) در آب آشامیدنی شهر همدان
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها فلزات سنگین-ارزیابی ریسک-آب آشامیدنی
چکیده با توجه به اینکه در شهر همدان اطلاعات کمی در زمینه مقدار فلزات سنگین از شبکه توزیع آب وجود دارد ( طبق پرسش و پاسخ های انجام شده از مسئولین شرکت آب و فاضلاب استان همدان) و مطالعات در دهه های گذشته نشان داده است که غلظت فلزات سنگین در آب آشامیدنی همدان از حد استاندارد بالا بوده است ( مطالعه کریم پور و شریعت در سال 1373در شبکه آب شرب میانگین و انحراف معیار سرب ، کادمیوم و کروم به ترتیب 514/0(281/0)- 118/0(169/0)- 107/0(105/0) میلی گرم بر لیتر بوده است) لذا برآن هستیم که در این تحقیق از طریق سنجش غلظت سرب، کروم و روی در آب شرب، میزان مواجهه فلزات سنگین از طریق مصرف مستقیم آب آشامیدنی و ریسک بیماریزایی آنها را در ساکنین شهر همدان برآورد نموده و در نهایت احتمال رخداد مواجهه برآورد شده را برای یک دوره چند ساله بصورت مزمن با شبیه سازی تفسیر کنیم. مطالعه می تواند بر بهبود عملکرد مدیریتی سیستم آب رسانی و در نهایت جلوگیری از افزایش ریسک بیماریها از طریق فلزات سنگین ، تاثیر گذار باشد. ضمن اینکه در شهر همدان این مطالعه نادر و کار نو برای شروع اینگونه مطالعات در دانشگاه همدان می باشد که می تواند زمینه مطالعاتی دانشجویان را در سایر شاخه ها و آلاینده های دیگر گسترش دهد.
پژوهشگران فاطمه فرخ نشاط (دانشجو)، محمدتقی صمدی (مشاور علمی)، علیرضا سلطانیان (مشاور آماری)، علیرضا رحمانی (مجری اصلی)