مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی کارایی پِراکسی ...
عنوان بررسی کارایی پِراکسی مونوسولفات فعال شده به روش الکتریکی با الکترودهای آهن در حذف رنگ های آنیونی ائوزینY و اریتروزین B از محیط های آبی
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی دانشجویی
کلیدواژه‌ها پِراکسی مونوسولفات، روش الکتروشیمیایی، رنگ های آنیونی ائوزینY و اریتروزین B، محیط های آبی
چکیده یکی از مهمترین نگرانی ها و چالش های روزمره جهان، آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی است. امروزه ورود رنگ ها به محیط زیست و منابع تامین کننده آب به یکی از مشکلات زیست محیطی تبدیل شده است. رنگ های زانتن به دلیل خواص رنگی فوق العاده به عنوان رنگ لیزر کاربرد دارند و در صنایع متعددی از جمله صنایع نساجی ،کاغذ سازی ،آرایشی ،دارویی ، پزشکی و رنگ آمیزی زیستی کاربرد دارد. لازم به ذکر است تجزیه زیستی رنگهای خانواده زانتن بسیار ضعیف بوده و بسیاری از آنها سمی اند. این رنگها در حضور نور تحریک شده و می توانند باعث التهاب پوست شوند و نیز رنگهای زانتن هالوژنه از فعالیت های آنزیمی در انسان و موجودات زنده جلوگیری می کنند . مطالعات زیادی در زمینه سمیت و سرطانزایی این ترکیبات در دسترس می باشد . رنگهای زانتن در حضور نور تولید آنیون سوپر اکسید می کنند که اغلب به آنزیم ها حمله می کند و باعث دناتوره شدن آنها می شود و نیز با پروتئین پوست واکنش داده و با تولید رادیکال به پوست آسیب می زند. بنابراین ضرورت دارد تا با استفاده از روش های نوین قبل از دفع در محیط حذف شده یا خصوصیات سمی آن کاهش داده شود که در این ارتباط تحقیق در مورد استفاده از روش های نوین و پیشرفته تصفیه با هدف دستیابی به راندمان بیشتر و شرایط بهتر ضروری به نظر می رسد.
پژوهشگران امیر شعبانلو (همکار)، مهدی سالاری (مجری)، علیرضا رحمانی (مجری اصلی)