مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه کارایی حذف رنگهای ...
عنوان مقایسه کارایی حذف رنگهای Reactive Black 5 و Acid Orange 7 با استفاده از آهن صفر ظرفیتی و اکسیداسیون پیشرفته UV/H2O2 به همراه آهن صفر ظرفیتی (پایان نامه)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران علیرضا رحمانی (نفر اول)