مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی عوامل موثر بر سختی ...
عنوان بررسی عوامل موثر بر سختی درمان ارتودنسی کانین نهفته ماگزیلا با کمک تصاویرCBCT
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی / دندان نهفته / دندان های نیش
چکیده چکیده:
مقدمه و هد ف : دندان های کانین ماگزیلا نقش مهمی در زیبایی و فانکشن دارند . درمان بیماران با کانین نهفته ماگزیلا نسبت به
سایر بیماران ارتودنسی دشوارتر بوده و نیاز به صرف زمان بیشتری دارد . هدف از این مطالعه تعیین شاخص دشواری د رمان
بر اساس نظر متخصصین ارتودنسی (CBCT) ارتودنسی دندان کانین نهفته ماگزیلا در توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی
می باشد.
36 بیمار با 50 کانین نهفته با استفاده از برنامه CBCT روش کار : در این مطالعه مقطعی، نه فاکتور موثر بر سختی درمان در
اندازه گیری شد. نه تصویر به دست آمده از بیماران به همراه اندازه گیری های انجام شده بر روی وب سایت Dolphin 3D
طراحی شده به این منظور قرار داده شد . از 10 ارتودنتیست خواسته شد که سختی رویش کانین نهفته را از 1 تا 10 درجه بندی
کنند. همچنین از آنها خواسته شد که میزان تاثیر هر یک از متغیر ها در درمان را نیز از 1 تا 5 ارزیابی کنند . رگرسیون خطی با
اثرات تصادفی در مرحله اکتشافی و رگرسیون خطی ساده در مرحله ایجاد مدل مورد استفاده قرار گرفت.
22 سال بود . سه متغیر در مرحله /7±12/ 19 سال و میانگین تجربه کلینیکی متخصصین 02 /08±5/ نتایج : میانگین سن بیماران 8
همپوشانی در نمای فرونتال ،(P= اکتشافی و 2 متغیر در مرحله ایجاد مدل حذف شدند . فاصله عمودی تا پلن اکلوزال ( 0.000
رابطه معنی داری با شاخص دشواری (P= و چرخش ( 0.029 (P=0.000) Dilaceration ، (P= زاویه با پلن اکلوزال ( 0.029 ،(P=0.000)
درمان داشتند.
CBCT نتیجه نهایی : سختی درمان کانین نهفته ماگزیلا می تواند به صورت کمی با اندازه گیری متغیر ها از روی تصاویر
اندازه گیری شود.
پژوهشگران امیرفرهنگ میراسماعیلی (نفر اول)، نسرین فرهادیان لنگرودی (نفر دوم)، وحید ملاباشی (نفر سوم)، عباس مقیم بیگی(تسویه حساب) (نفر چهارم)