مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی آموزش مهارت جراتمندی ...
عنوان اثربخشی آموزش مهارت جراتمندی در کاهش هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها جراتمندی،جوانان، سوء مصرف مواد ،هنجارهای انتزاعی
چکیده مقدمه و هد ف : شیوع سوء مصرف مواد در بین دانشجویان به طور چشمگیری رو به افزایش می باشد که این مسئله لزوم توجه فوری به مداخلات م بتنی بر آموزش مهارت های رد مواد از جمله مهارت جراتمندی را نشان می دهد . این مطالعه با هدف کلی کاهش انگیزه جوانان در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر با تغییر در هنجارهای انتزاعی آنان و ایجاد رفتار سالم و کارآمد در جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد انجام شد. روشکار: در این مطالعه مداخله ای از نوع پیشآزمون- پسآزمون، از میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان که علاقمند به شرکت در مطالعه بودند، 140 نفر بعنوان گروه نمونه بصورت تصادفی انتخاب شدند که در ادامه با تخصیص تصادفی به دو گروه شاهد ( 70 نفر) و مداخله ( 70 نفر) وارد مطالعه شدند. در ابتدا میزان هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده مصرف شامل هنجارهای اخلاقی، توصیفی و دستوری در رابطه با مواد مخدر توسط پرسشنامه سنجیده شد . سپس در گروه مداخله پساز بررسی اطلاعات بدست آمده و نیاز سنجی آموزشی اقدام به برگزاری جلسات آموزشی در زمینه مهارت قاطعیت برای دانشجویان گردید و نهایتا بعد از دو ماه از آخرین جلسه آموزشی برگزار شده برای دانشجویان جهت سنجش تاثیر آموزش های داده شده در میزان هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده مصرف آنها اقدام به جمع آوری اطلاعات بعد از مداخله زوجی و مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. t شد. داده های بدستآمده با استفاده از نرم افزار آماری و توسط آزمون نتایج: بررسی نتایج قبل و بعد از مداخله آموزشی نشان داد که اختلاف معنی داری برای میانگین نمرات مولفه های هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده مصرف مواد مخدر از قبیل هنجار های اخلاقی( t=-3.36, p<0.005)، هنجارهای توصیفی( p<0.003 , t=-3.07 ) و هنجارهای دستوری(p<0.000, t=-3.79 ) در بین گروه های مداخله و شاهد وجود دارد. نتیجه نهایی: یافته های به دست آمده نشان می دهد که ارائه راهکارهای پیشگیرانه مبتنی بر آموزش مهارت های زندگی دارای اثربخشی قابل توجهی برای ایجاد ایمن سازی روانی برای امتناع از سوء مصرف مواد می باشد.
پژوهشگران مجید براتی (نفر اول)، حمید اله وردی پور (نفر دوم)، بابک معینی (نفر سوم)، عبدا.. فرهادی نسب (نفر چهارم)، حسین محجوب (نفر پنجم)، فرزاد جلیلیان (نفر ششم به بعد)