مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی باورها، قصد رفتاری و ...
عنوان بررسی باورها، قصد رفتاری و عوامل پیشگویی کننده سزارین از دیدگاه زنان باردار شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سزارین، باورهای زنان ، زایمان، قصدرفتاری، عوامل پیشگویی کننده
چکیده مقدمه: زایمان سزارین نسبت به زایمان طبیعی برای مادر و نوزاد خطرات بیشتری دربردارد. در بسیاری از موارد باورهای ناصحیح و هنجارهای انتزاعی و عدم آگاهی ترغیب کننده و تعیین کننده نوع انجام زایمان است. این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیشگویی کتتده باورها و قصد رفتاری برای انتخاب عمل سزارین در زنان باردار شهر همدان انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی 346 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به کلینیک تخصصی زنان و زایمان و مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب و اطلاعات مربوط به متغییرها ی دموگرافیک باورها و قصد رفتاری نسبت به روش زایمان و عوامل پیشگویی کننده تمایل به انتخاب روش سزارین از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع اوری و تجزیه و تحلیل دادهای به دست امده با ازمون رگرسیون لوجستیک با استفاده از نرم افزار اماری spss نسخه 11 صورت گرفت یافته ها: 2/50 درصد باردار روش سزارین و 2/44 زایمان طبیعی را انتخاب کرده بودند. 86 نفر از زنان باردار 4/49 نظر پزشک معالج و 63 نفر 36/ عدم احساس درد را علت انتخاب سزارین گزارش کرده اند. ازمون رگرسیون لوجستیک نشان داد که تعداد حاملگی بستن لوله های رحم سابقه بیماری های زمینه ای، نازایی، مشخص بودن زمان زایمان، زایمان بی درد، پیشنهاد همسر و حفظ سلامت نوزاد پیشگویی کننده انتخای سزارین بودند. افزایش سطح سواد مادران ، اشتغال انها ، افزایش سن و بارداری اول موجب افزایش درخواست زنان باردار برای انجام سزارین بود. نتیجه گیری : با شناسایی، اصلاح وارتقای باورهای زنان نسبت به زایمان طبیعی و همچنین با افزایش امکانات و استانداردهای انجام زایمان طبیعی می توان میزان انجام سزارین های غیر ضروری را کاهش داد . اموزش و مشاوره با خانوادها از طریق مراکز بهداشتی و رسانه ها پیشنهاد می شود.
پژوهشگران بابک معینی (نفر اول)، حمید اله وردی پور (نفر دوم)، حسین محجوب (نفر سوم)، سعید بشیریان (نفر چهارم)