مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی فاکتورهای مؤثر بر انجام ...
عنوان بررسی فاکتورهای مؤثر بر انجام فعالیت فیزیکی منظم در بین پرسنل فوری تهای پزشکی استان همدان با بهر هگیری از مدل اعتقاد بهداشتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پرسنل فوریت های پزشکی، فعالیت فیزیکی منظم، خودکارامدی ورزش، مدل اعتقاد بهداشتی.
چکیده مقدمه: در حال حاضر با توجه به ماشینی شدن شیوه زندگی و کاهش تحرک و فعالیت فیزیکی بیماری های غیر واگیر در حال افزایش است. در این بین پرستاران و پرسنل فوری تهای پزشکی از جمله افرادی هستند که به واسطه شغل پراسترس خود و شیف تهای کاری فشرده فعالیت فیزیکی کافی ندارند. این مطالعه با هدف بررسی فاکتورهای مؤثر بر فعالیت فیزیکی منظم در بین پرسنل فوری تهای پزشکی استان همدان با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد. روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که بر روی پرسنل فوری تهای پزشکی استان همدان انجام گرفت. نحوه انجام مطالعه بدین شرح بود که ابتدا کلیه پرسنل استخدامی رسمی و پیمانی پایگا ههای اور ژانس استان همدان برای مطالعه انتخاب شدند که تعداد آنان 102 نفر بود. سپس پرسش نامه طراحی شده بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی و پرس شنامه فعالیت فیزیکی در اختیار آنان قرار داده شد.کلیه تجزیه و تحلیل های این پژوهش به وسیله ورود داده ها به برنامه spss انجام گرفت. یافته ها: در این مطالعه 73/5 درصد از افراد فعالیت جسمانی ضعیف داشتند.همچنین نتایج نشان داد که بین خودکارامدی ورزش و فعالیت فیزیکی منظم رابطه معنی دار آماری وجود دارد بین فواید و موانع درک شده با خودکارامدی ورزش نیز رابطه معنی دار آماری وجود دارد اما بین فواید و موانع درک شده با انجام فعالیت فیزیکی رابطه معنی داری یافت نشد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، بیشتر پرسنل فعالیت جسمانی کافی ندارند، از این رو با تقویت خودکارامدی ورزش و از طرفی ارتقای آگاهی و دانش آنان در مورد فواید و موانع ورزش باید زمینه انجام فعالیت فیزیکی منظم را به ویژه در محیط کار افزایش داد.
پژوهشگران ذبیح اله قارلی پور قرقانی (نفر اول)، سید مصطفی سیارپور (نفر دوم)، بابک معینی (نفر سوم)