مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی دیدگاه زنان شهر رشت ...
عنوان بررسی دیدگاه زنان شهر رشت نسبت به انتخاب روش زایمانی براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اگاهی ، زایمان طبیعی، زنان باردار، سزارین، نگرش
چکیده مقدمه: سزارین به نسبت زایمان طبیعی برای مادر و نوزاد خطر بیشتری در بردارد. متأسفانه به دلایل مختلف میزان آن روبه افزایش رفته و ناآگاهی و نگرش اشتباه زنان از دلایل این افزایش است. هدف:تعیین دیدگاه زنان شهر رشت نسبت به انتخاب روش زایمان براساس تئوری رفتار برنامهریزی شده(Theory of Planned Behavior (TPB)) مواد و روشها: این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر 207 نفر از زنان زایمان کرده مراجعهکننده به مراکز بهداشتی شهر رشت با روش نمونه گیری خوشه¬ای در زمستان 1388 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و داده¬ها با نرمافزار 13SPSS تحلیل شد. نتایج: 43% زنان، زایمان طبیعی، 2/36% سزارین به دلایل پزشکی و 8/20% سزارین انتخابی داشتند. در گروه سزارین انتخابی، میانگین نمره آگاهی 6/42 ، میانگین نمره نگرش 87/55، میانگین نمره ارزیابی نتایج 33/60 و میانگین نمره کنترل رفتاری درک شده 28/47 بود. قصد بیش از 70% آنان قطعا سزارین و در دو گروه دیگر بیشتر زایمان طبیعی بود.بیشترین میزان حرف شنوی در انتخاب روش زایمان در هر سه گروه، پزشک معالج بود. نتیجهگیری: میانگین نمره آگاهی، ارزیابی نتایج، نگرش و کنترل رفتاری درک شده در زنان با سزارین انتخابی کمتر از دو گروه دیگر زایمانی بود. چون اکثر این زنان نخست زا بودند، راهکارهای مناسبی همچون آموزش زنان باردار و دختران جوان براساس تئوریها و الگوهای رفتاری از جمله TPB، مشاوره با خانواده ها از طریق مراکز بهداشتی و رسانه ها پیشنهاد می شود.
پژوهشگران بابک معینی (نفر اول)، فرشته بشارتی پسیخانی (نفر دوم)، سید محمد مهدی هزاوه ای(بازنشسته) (نفر سوم)، عباس مقیم بیگی(تسویه حساب) (نفر چهارم)