مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر برنامه آموزشی مدیریت ...
عنوان تأثیر برنامه آموزشی مدیریت استرس بر اساس الگوی پرسید بر استرس شغلی پرستاران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آموزش، پرستاری، استرس
چکیده مقدمه: استرس شغلی امروزه به مساله ای شایع و پرهزینه در محیطهای کاری تبدیل شده است و پرستاری یکی از پر استرس ترین مشاغل است، به نحوی که تنش شغلی در آنها منجر به کاهش کیفیت مراقبت ارایه شده و ترک حرفه می شود. هدف این مطالعه تعیین تاثیر برنامه آموزشی مدیریت استرس بر اساس الگوی پرسید بر کاهش استرس پرستاران بود. روش کار: در این پژوهش نیمه تجربی 29 کارشناس پرستاری از بیمارستان فاطمیه در گروه تجربی و 29 نفر کارشناس پرستاری از بیمارستان شهید بهشتی همدان در گروه شاهد قرار داشتند، گروه مداخله و شاهد بصورت تصادفی انتخاب شدند. جهت سنجش استرس شغلی آنها از مقیاس استرس شغلی پرستاران و جهت مداخله از پرسشنامه طراحی شده بر اساس الگوی آموزشی پرسید استفاده شد. مداخله طی 6 جلسه آموزشی هر جلسه به مدت 60 تا 180 دقیقه انجام شد و پرستاران به مدت 1.5 ماه پیگیری شدند. تجزیه تحلیل داده ها با آمار توصیفی و آزمونهای t و من ویتنی انجام شد. نتایج: میانگین نمره استرس شغلی قبل از مداخله در گروه مداخله 113 و در گروه شاهد 109.82 بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود، اما بعد از مداخله میانگین نمره استرس شغلی در گروه مداخله به 94.03 کاهش یافت و در گروه شاهد 109.2بود ((P<0.001 پس از مداخله میزان عوامل مستعدکننده، قادرکننده، تقویت کننده و رفتارهای مقابله با استرس در گروه مداخله نسبت به شاهد افزایش معنی دار داشت (P<0.001).
پژوهشگران زهرا حسینی (نفر اول)، بابک معینی (نفر دوم)، سید محمد مهدی هزاوه ای(بازنشسته) (نفر سوم)، تیمور تیمور آقاملایی (نفر چهارم)، عباس مقیم بیگی(تسویه حساب) (نفر پنجم)