مشخصات پژوهش

صفحه نخست /عوامل مرتبط با وضعیت استقلال ...
عنوان عوامل مرتبط با وضعیت استقلال عملکردی در فعالیتهای جسمانی سالمندان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فعالی تهای روزمره زندگی – سالمندان - زندگی مستقل
چکیده مقدمه: استقلال عملکردی به حضور فعال سالمند در فعالیتهای روزانه اش اشاره دارد. یکی از بهترین راههای ارزشیابی استقلال عملکردی سالمندان، بررسی سطح فعالیتهای روزمره و ابزاری زندگی سالمندان می باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت استقلال عملکردی در انجام فعالیتهای روزمره و ابزاری زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر همدان انجام گرفته است. روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1389 بر روی 400 نفر از سالمندان بالای 60 سال شهر همدان انجام گرفت. آزمودنی ها به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده و پرسشنامه ای که شامل دو بخش کلی؛ فعالیتهای روزمره زندگی (ADL) و فعالیتهای ابزاری زندگی (IADL) سالمندان بود از طریق مصاحبه تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و با آزمونهای آماری t و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: میانگین نمره کسب شده در فعالیتهای روزمره 9 و فعالیتهای ابزاری زندگی برابر با 13 بود که حاکی از استقلال حدود 31 درصد سالمندان در فعالیتهای روزمره و 55 درصد در فعالیتهای ابزاری زندگی بود. اختلاف معنی داری در میانگین نمره فعالیتهای روزمره در خصوص جنس، سطح تحصیلات و ترکیب خانواده سالمندان مشاهده شد.
پژوهشگران بابک معینی (نفر اول)، مجید براتی (نفر دوم)، فرزاد جلیلیان (نفر سوم)