مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پیشگیری از مصرف استروئیدهای ...
عنوان پیشگیری از مصرف استروئیدهای آنابولیک در بین ورزشکاران بدن ساز: کاربرد رویکرد آموزش همسالان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها استروئیدهای آنابولیک، بدن سازی، آموزش همسالان
چکیده سابقه و اهداف: سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک در ورزشکاران در حال گسترش می باشد که با عوارض جانبی شدید همراه است. هدف از انجام مطالعه حاضر ارائه روش مناسب پیشگیری از مصرف استروئیدهای آنابولیک در بین جوانان مراجعه کننده به سالن های بدن سازی بوده است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مداخله ای تجربی می باشد که در بین جوانان مراجعه کننده به سالن های بدن سازی آقایان شهر همدان انجام گرفته است. بدین منظور به طور تصادفی دو باشگاه بدن سازی انتخاب، 60 نفر در گروه مداخله و 60 نفر در گروه شاهد وارد مطالعه شده و به مدت دو ماه مورد پیگیری قرار گرفتند. پس از انجام ارزشیابی تشخیصی اقدام به مداخله آموزشی در زمینه آگاهی از عوارض سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک، آگاهی در مورد تغذیه مناسب در ورزش و آموزش مهارت رد مواد در بین ورزشکاران گردید. استراتژی اصلی ارتباطی بکار رفته در پژوهش استفاده از گروه همسالان بود. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که بعد از اجرای برنامه آموزشی اختلاف معناداری برای افزایش میانگین نمره آگاهی، شدت درک شده و کاهش قصد رفتاری بین ورزشکاران گروه های مداخله و شاهد وجود دارد (0.05>P)، اما ارتباط معناداری بین بهره گیری از برنامه آموزشی و کاهش مصرف استروئیدهای آنابولیک و همچنین افزایش حساسیت درک شده در بین ورزشکاران گروه های مورد مداخله مشاهده نشد (P>0.05). نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده ارتقا آگاهی، شدت درک شده و قصد رفتاری عدم استفاده از استروئیدهای آنابولیک بعد از اتمام برنامه آموزشی در بین ورزشکاران گروه مداخله می باشد و سودمندی تشکیل کلاس های آموزشی برای آنان را نشان می دهد
پژوهشگران فرزاد جلیلیان (نفر اول)، حمید اله وردی پور (نفر دوم)، بابک معینی (نفر سوم)، عباس مقیم بیگی(تسویه حساب) (نفر چهارم)، مجید براتی (نفر پنجم)، مهدی میرزایی علویجه (نفر ششم به بعد)