مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی آموزش مهارت های حل ...
عنوان اثربخشی آموزش مهارت های حل مسأله (P.S.S.T) برکنترل رفتاری درک شده امتناع از سوء مصرف مواد محرک در بین دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آموزش، سوء مصرف مواد، دانشجویان، مهارت های حل مسئله
چکیده چکیده سابقه و اهداف: سوء مصرف مواد محرک منجر به بروز مشکلات متعدد مرتبط با سلامتی گشته است که ضرورت ارائه برنامه های آموزشی پیشگیری را نشان می دهد. این پژوهش با هدف کلی بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسأله برکنترل رفتاری درک شده امتناع از سوءمصرف مواد محرک در بین دانشجویان انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای از نوع پیش آزمون- پس آزمون، از میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان که علاقمند به شرکت در مطالعه بودند، 140 نفر بعنوان گروه نمونه بصورت تصادفی انتخاب شدند که در ادامه با تخصیص تصادفی به دو گروه کنترل (70 نفر) و مداخله (70 نفر) تقسیم و وارد مطالعه شدند. در ابتدا میزان کنترل رفتاری درک شده امتناع از مصرف مواد محرک توسط پرسشنامه سنجیده شد. سپس در گروه مداخله، اقدام به برگزاری جلسات آموزشی گردید و نهایتا بعد از دو ماه از آخرین جلسه آموزشی، اطلاعات پس آزمون جمع آوری شد .نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری و توسط آزمون t زوجی و مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بررسی نتایج قبل و بعد از مداخله آموزشی نشان داد که اختلاف معنی داری برای میانگین نمره کنترل رفتاری درک شده در بین گروه های مداخله و شاهد وجود دارد. همچنین از بین دو مولفه کنترل رفتاری، مولفه توانمندی درک شده تاثیر پذیری بیشتری از آموزش مهارت های حل مسأله داشته است نتیجه گیری: آموزش مهارت های مدیریت مسئله دارای اثربخشی قابل توجهی برای ایجاد کنترل رفتاری برای امتناع از سوء مصرف مواد می باشد. افزوده شدن راهکارهای پیشگیرانه مبتنی بر آموزش مهارت های حل مسئله به برنامه های آموزشی مهارت های زندگی در دانشگاهها توصیه می گردد
پژوهشگران مجید براتی (نفر اول)، حمید اله وردی پور (نفر دوم)، بابک معینی (نفر سوم)، عبدا.. فرهادی نسب (نفر چهارم)، حسین محجوب (نفر پنجم)، فرزاد جلیلیان (نفر ششم به بعد)