مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثربخشی آموزش مبتنی بر تئوری ...
عنوان اثربخشی آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری از سوء مصرفMDMA (اکستازی)در دانشجویان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اکستازی، دانشجویان، سوء مصرف مواد، همدان
چکیده چکیده: زمینه و اهداف: آمار موجود نشان می دهد که مصرف ترکیبات مواد روان گردان در بین جوانان در سالهای اخیر افزایش یافته است. در این بین تئوری رفتار برنامه ریزی شده یکی از راهکارهای موثر در پیشگیری از اتخاذ رفتارهای غیر بهداشتی می باشد؛ این مطالعه با بهره گیری از این مدل به عنوان چارچوب تئوریک پژوهش، به منظور بررسی تاثیر برنامه آموزش پیشگیری و مهارت های مقاومت در برابر سوء مصرف مواد و ایجاد مصونیت رفتاری در دانشجویان دانشگاههای شهر همدان انجام گردید. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی می باشد که 140 نفر از دانشجویان دانشگاههای شهر همدان به شکل تصادفی ساده از بین علاقمندان انتخاب و با تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند که پس از انجام ارزشیابی تشخیصی اقدام به طراحی و مداخله آموزشی گردید. پرسشنامه ای بر مبنای تئوری رفتار برنامه ریزی شده جهت سنجش سازه های نگرش نسبت به مصرف، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده، قصد رفتاری و مصرف اکستازی بکار رفته بود. یافته ها: نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری برای میانگین نگرش (t= 4.49 ،p< 0.001)، هنجارهای انتزاعی (t= 8.26 ،p< 0.001) و کنترل رفتاری درک شده (t= -4.92 ،p< 0.001) بین دانشجویان گروه های مداخله و شاهد وجود دارد. همچنین ارتباط معنی داری بین بهره گیری از مداخله آموزشی در کاهش قصد مصرف اکستازی (X2=5.78;p=0.013) و سوء مصرف اکستازی (X2=7.11;p=0.004) بین گروه مداخله و گروه شاهد مشاهده گردید. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد تئوری های رفتار برنامه ریزی شده به همراه ارائه راهکارهای پیشگیرانه دارای اثربخشی قابل توجهی برای ایجاد ایمن سازی روانی برای امتناع از سوء مصرف مواد می باشد
پژوهشگران مجید براتی (نفر اول)، حمید اله وردی پور (نفر دوم)، بابک معینی (نفر سوم)، عبدا.. فرهادی نسب (نفر چهارم)، حسین محجوب (نفر پنجم)