مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر برنامه آموزشی ...
عنوان بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در انتخاب روش زایمانی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر رشت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها زایمان طبیعی، سزارین، مادران باردار، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، آموزش بهداشت
چکیده زمینه و هدف: طی سال های اخیر در اکثر کشورهای پیشرفته با استفاده از آموزش و سایر مداخلات سعی در کاهش میزان سزارین شده، اما در کشور ما علی رغم تلاش های انجام شده، آمار آن بسیار بالا است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در انتخاب روش زایمانی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر رشت بود. روش بررسی: مطالعه حاضر یک مداخله نیمه تجربی است که بر روی 72 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رشت در بهار و تابستان 1389 انجام شد. پس از انجام پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه روا و پایا شده در دو گروه مداخله و شاهد، در گروه مداخله آموزش اختصاصی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده، انجام گردید. در انتهای دوره بارداری، پس آزمون در هر دو گروه انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که تفاوت آماری معنی داری در میانگین نمره آگاهی، ارزیابی از نتایج، نگرش (P=0.0001)، کنترل رفتار درک شده، هنجارهای انتزاعی، قصد رفتاری (P<0.05) بین زنان باردار گروه های مداخله و شاهد بعد از انجام مداخله آموزشی وجود داشته، تفاوت آماری معنی داری از نظر عملکرد مشاهده گردید (P<0.05). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش مادران باردار در زمینه ترغیب به انجام زایمان طبیعی موثر بوده است. لذا طراحی و اجرای برنامه های آموزشی- مشاوره ای برای ترغیب مادران باردار به انجام زایمان طبیعی و کاهش میزان سزارین بر اساس تئوری های تغییر رفتار پیشنهاد می شود.
پژوهشگران فرشته بشارتی پسیخانی (نفر اول)، سید محمد مهدی هزاوه ای(بازنشسته) (نفر دوم)، بابک معینی (نفر سوم)، عباس مقیم بیگی(تسویه حساب) (نفر چهارم)