مشخصات پژوهش

صفحه نخست /عوامل مرتبط با وضعیت استقلال ...
عنوان عوامل مرتبط با وضعیت استقلال عملکردی در فعالیتهای جسمانی سالمندان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فعالیت های روزمره زندگی، سالمندان، زندگی مستقل
چکیده مقدمه و هدف: استقلال عملکردی به حضور فعال سالمند در فعالیت های روزانه اش اشاره دارد. یکی از بهترین راههای ارزشیابی استقلال عملکردی سالمندان بررسی سطح فعالیت های روزمره و ابزاری زندگی سالمندان می باشد که این مطالعه نیز با هدف تعیین وضعیت استقلال عملکردی در انجام فعالیت های روزمره و ابزاری زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر همدان انجام گرفته است. روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1389 بر روی 400 نفر از سالمندان بالای 60 سال شهر همدان انجام گرفت. آزمودنی ها به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده و پرسشنامه ای که شامل دو بخش کلی؛ فعالیتهای روزمره زندگی(ADL) و فعالیتهای ابزاری زندگی (IADL) سالمندان بود از طریق مصاحبه تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و با آزمون های آماری تی دانشجویی(جنس، وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی) و آنالیز واریانس یکطرفه(سن، سطح تحصیلات و ترکیب خانواده) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: میانگین نمره کسب شده در فعالیت های روزمره 9 و فعالیتهای ابزاری زندگی برابر با 13 بود که حاکی از استقلال حدود 31 درصد سالمندان در فعالیتهای روزمره و 55 درصد در فعالیتهای ابزاری زندگی بود. اختلاف معنی داری در میانگین نمره فعالیت های روزمره در خصوص جنس، سطح تحصیلات و ترکیب خانواده سالمندان مشاهده شد (001/0P<). همچنین میانگین نمره فعالیت های ابزاری زندگی نیز در رابطه با سن، جنس، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی، ترکیب خانواده و اختلاف معنی داری را نشان داد(001/0P<). نتیجه نهایی: نتایج مطالعه نشان داد که درصد قابل توجهی از سالمندان به نوعی در انجام فعالیتهای ابزاری زندگی به اطرافیان خود وابسته بودند؛ لذا توصیه می شود علاوه بر انجام مطالعات کیفی در این زمینه جهت واکاوی زوایای پنهان مسئله، سیستم های بهداشتی و مسؤلین امر برنامه ریزی های دقیق تری را در جهت شناسایی عوامل روانشناختی از جمله عوامل تسهیل کننده و بازدارنده انجام این رفتارها مد نظر قرار دهند.
پژوهشگران بابک معینی (نفر اول)، مجید براتی (نفر دوم)، فرزاد جلیلیان (نفر سوم)