مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی سطح مهارتهای ارتباطی ...
عنوان ارزیابی سطح مهارتهای ارتباطی دانشجویان علوم پزشکی: مهارتهای کلامی، شنود و بازخورد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مهارت های ارتباطی، ارتباط کلامی، دانشجویان
چکیده پیش زمینه و هدف: مهارت های ارتباطی از مهم ترین ویژگی شاغلین در بخش ارایه مراقبت های بهداشتی درمانی به حساب می آید. از آنجایی که وضعیت مهارت های ارتباطی و نیاز های موجود در این زمینه در بین دانشجویان گروه پزشکی مورد ارزیابی قرار نگرفته است؛ این مطالعه با هدف بررسی سطح مهارت های ارتباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان که همانا شاغلین آینده بخش های بهداشت و درمان خواهند بود، انجام شد. مواد و روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1389 بر روی 400 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گرفت. آزمودنی ها به روش نمونه گیری طبقه ای (انتساب متناسب) در هر دانشکده انتخاب شده و پرسشنامه ای که شامل دو بخش کلی اطلاعات دموگرافیک و مهارت های ارتباطی(گفتاری، شنود و بازخورد) با 18 سوال از طریق مصاحبه با دانشجویان تکمیل گردید. پایایی و روایی پرسشنامه مورد سنجش و تایید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی دانشجویی و آنالیز واریانس آنالیز گردید. یافته ها: آزمودنیها به ترتیب 4/51، 2/54 و 2/49 درصد نمرات قابل اکتساب برای مهارت کلامی ، شنود و بازخورد را به دست آوردند. سطح مهارت های ارتباطی دانشجویان در هر سه بعد کلامی ، شنود و بازخورد در سطح متوسطی مشاهده شد. اختلاف معنی داری از نظر میانگین نمره مهارت های ارتباطی در رابطه با متغیرهایی همچون؛ جنس، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی مشاهده شد. همچنین مهارت گفتاری، شنود و بازخورد با یکدیگر همبستگی مثبت و معنی داری نشان دادند. نتیجه گیری: برآورد کلی یافته های مطالعه حاضر نشان داد که سطح مهارت های ارتباطی در تمام سطوح کلامی، شنود و بازخورد در بین دانشجویان وضعیت مناسبی ندارد. به نظر می رسد آموزش مهارت های ارتباطی به صورت تجربی و ترجیحا در بدو ورود دانشجویان به دانشگاه ضروری می باشد.
پژوهشگران مجید براتی (نفر اول)، بابک معینی (نفر دوم)، الهام سمواتی (نفر سوم)، ام فروه صالحی (نفر چهارم)