مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فراوانی آسیبهای ناشی از وسایل ...
عنوان فراوانی آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده در کارکنان مراکز آموزشی درمانی همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آسیب های سر سوزن / کارکنان بهداشتی / هپاتیت ب
چکیده مقدمه و هدف:آسیب ناشی از سرسوزن و اشیاء نوک تیز یک خطر شغلی مهم در میان کارکنان بهداشتی و از علل مهم انتقال پاتوژن محسوب می شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان آسیب در میان کارکنان درمانی بیمارستانهای آموزشی شهر همدان بود. روش کار : این مطالعه مقطعی بر روی 700 نفر از کارکنان در معرض خطر، بین سالهای 1388 لغایت 1389 انجام شد . برای جمع آوری اطلاعات پرسشنام های طراحی شد و در 5 بیمارستان آموزشی شهر همدان توزیع گردید. در این پرسشنامه افراد وقوع آسیب و مشخصات آن را در طی 12 م اه قبل از مطالعه ذکر کردند . اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. t و χ توسط روشهای آماری توصیفی و آزمونهای 2 83 % از شرکت کنندگان یک دوره کامل / 24 % بود . در مجموع، 6 / نتایج: میزان بروز آسیب سرسوزن و اشیاء نوک تیز 1 33 %) بود و این / 30 سال ( 3 - را دریافت کرده بودند . بیشترین احتمال آسیب، در گروه سنی 34 B واکسیناسیون در برابر هپاتیت 48 % از موارد در حین رگ گیری یا گرفتن نمونه خون از /5 .(%17/ 27 % و 3 / احتمال در زنان بیشتر از مردان بود (به ترتیب 3 بیمار رخ داده بود. نتیجه نهایی: آسیب سرسوزن و اشیاء نوک تیز در بین کارکنان درمانی بیمارستان ها شایع است . برنامه های مناسب آموزشی با هدف پیشگیری از حوادث سرسوزن و نحوه دفع زباله های پزشکی می تواند خطر ابتلا افراد در معرض خطر را کاهش دهد.
پژوهشگران سیدحمید هاشمی (نفر اول)