مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی فصل تولد در بیماران ...
عنوان بررسی فصل تولد در بیماران اسکیزوفرنی بستری شده در بیمارستان سینای شهر همدان از سال 1378 تا 1383
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اسکیزوفرنی،فصل تولد،علائم مثبت و منفی
چکیده زمینه وهدف:میزان تولد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در جهان در زمستان و بهار 5% تا 8% بیشتز از میزان تولد در جمعیت کلی است که علل این پدیده ناشناخته است.مطالعه حاضر با هدف تعیین فصل تولد در بیماران اسکیزوفرنی انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که به صورت مقطعی انجام شد،654 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی که از سال 1378تا 1383 در بیمارستان سینای شهر همدان بستری شده بودند و بیماری آنها بر اساس معیارهای تشخیصی DSM-IV تعیین شده بود ؛مورد مطالعه قرار گرفتند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که شامل سوالات مربوط به اطلاعات فردی بیمار و سوالات مرتبط با اهداف مطالعه بود.داده ها جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار(10) SPSS و با به کارگیری آمار توصیفی،استنباطی در سطح معنی داری 05/0 ≥ P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها:381 نفر از افراد مورد مطالعه مرد و 273 نفر زن بودند.بیشتر نمونه ها در فصل بهار (2/46%) و زمستان (8/31%) و کمترین آنها (6/7%) در فصل تابستان متول شده بودند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان دهنده تاثیر متغیرهای فصلی در ابتلا به بیماری اسکیزوفرنی می باشد،به طوری که میزان ابتلا به بیماری در متولدین فصول بهار و زمستان بیشتر از تابستان و پاییز است.
پژوهشگران علی قلعه ایها (نفر اول)، علیرضا رحیمی (نفر دوم)، نسرین متین نیا (نفر سوم)، فرشید شمسائی (نفر چهارم)، محمدکاظم ضرابیان (نفر پنجم)، سعید افضلی (نفر ششم به بعد)