مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر آملودیپین بر روی ...
عنوان بررسی اثر آملودیپین بر روی صدمات اکسیداتیو ناشی از دیازینون در کورتکس و مخچه موش صحرایی نر
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها آملودیپین، دیازینون، کورتکس، مخچه
چکیده کورتکس و مخچه بخش های حرکتی-تعادلی مغز می باشند که می تواند به عنوان یک ناحیه هدف تحت تاثیر بسیاری از عوامل نوروتوکسیک قرار گیرد. عوامل ارگانوفسفره یکی از رایجترین سموم آفت کش مصرفی می باشند که اثرات نوروتوکسیک آن به خوبی شناخته شده است. در کنار اثرات مهاری ترکیبات فسفره بر عملکرد آنزیم استیل کولین استراز، بروز استرس اکسیداتیو و اختلال در هموستاز کلسیم داخل سلولی از دیگر مکانیسم های درگیر در سمیت این عوامل می باشد. مطالعات نشان می دهد، استفاده از کلسیم بلوکرها می تواند نورون ها را از صدمات ایسمیک و بروز صدمات اکسیداتیو و التهابی محافظت نماید. با توجه به شواهد موجود، در این مطالعه اثرات آملودیپین به عنوان یک کلسیم بلوکر، بر روی مخچه و کورتکس موش صحرایی مسموم با دیازینون مورد بررسی قرار می گیرد.
پژوهشگران رسول حدادی (مشاور علمی)، سارا عطایی (استاد راهنمای دوم)، سوسن عباس پناه (دانشجو)، امیر نیلی احمد آبادی (مجری اصلی)