مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اپیدمیولوژی شلی ...
عنوان بررسی اپیدمیولوژی شلی لیگامانی در جمعیت جوان استان همدان
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها اپیدمیولوزی شلی لیگامانی ایران
چکیده شلی لیگامانی تأثیر مهمی در بروز آسیب های ورزشی و آسیب های ناشی از فعالیت می تواند داشته باشد. مطالعه در این زمینه اجازه خواهد داد روش های پیش غربالگری و ثبت نام مدارس و باشگاه های ورزشی با این پیش تعریف های «شلی لیگامانی عمومی» صورت گیرد. آگاهی در این زمینه هم چنین پیش توانبخشی در تمرینات را می تواند برای مبتلایان به این سندروم برای پیشگیری از صدمات به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه در جستجوی منابع الکترونیک هیچ گونه اطلاعاتی در میزان شیوع آن در جمعیت کشور ایران یافت نشد لذا این تحقیق در سطح جمعیت دانشجویان استاناز نژادهای ترک، لر، کرد،و فارس می تواند اطلاعات ارزشمندی برای پیشگیری از آسیب های ورزشی در افراد جامعه مهیا کند و به انتخاب ورزش و کار مناسب ساختار لیگامانی جوانان به آنان کمک کند.
پژوهشگران عباس مرادی (هیئت علمی) (مشاور آماری)، فرناز شهبازی (دانشجو)، حسین صارمی (مجری اصلی)