مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی و کنترل آلودگی صدای ...
عنوان ارزیابی و کنترل آلودگی صدای مولدهای دیزلی برق جوشکاری در کارگاه های ساختمان سازی شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کارگاه های ساختمانی، مولدهای دیزلی، انباره صوتی، کنترل صدا، آزار صوتی
چکیده مقدمه: مولدهای دیزلی که جهت تأمین برق مورد نیاز جوشکاری مورد استفاده قرار م یگیرند، می توانند سبب آلودگی صوتی در محدوده کارگاه های ساختمان سازی شوند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی صدای این دستگاه ها و ارایه راه کار کنترلی مناسب در شهر همدان صورت پذیرفته است. روش ها: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی و تجربی، تراز فشار صوت در فاصله یک متری و در 4 نقطه اطراف دستگاه ها و در مجاورت معابر انداز هگیری گردید و برای ایستگاه های بالاتر از حد مجاز آنالیز فرکانس نیز صورت گرفت. سپس با استفاده از پرسش نامه طراحی شده، آزار صوتی همسایگان مجاور کارگاه ها مورد بررسی قرار گرفت. جهت کاهش تراز فشار صوت این مولدها متناسب با اهداف مطالعه نسخه 13 مورد تحلیل قرار گرفت. SPSS و محاسبات طراحی از انباره مناسب موجود در بازار استفاده گردید و داده ها با استفاده از 97/1 و میانگین و انحراف معیار آن در معابر اطراف آن ± 2/2dB (A) در اطراف دستگاه ها SPL یافته ها: میانگین و انحراف معیار 60 درصد از همسایگان آزار صوتی ناشی از / 74/0 بوده، که هر 2 مورد بالاتر از حد مجاز تعیین شده بود. 7 ± 7/4dB (A) برابر با 24 دسی بل در فرکانس / صدای فعالیت ها را بالا می دانستند. با استفاده از انباره انتخاب شده، کاهش تراز فشار صوتی در مدل بنز برابر با 4 9 دسی بل حاصل گردید. / 21 و 5 / 63 هرتز و 11 دسی بل در تراز فشار کلی صوت و در مدل رومانی به ترتیب 2 نتیجه گیری: صدای اگزوز عامل اصلی صدای این دستگاه ها است، که با انباره مناسب می توان به کاهش تراز فشار صوت قابل قبولی در فرکانس اصلی دست یافت.
پژوهشگران رستم گلمحمدی (نفر اول)