مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی میزان آلودگی صدا و ...
عنوان بررسی میزان آلودگی صدا و اثرات آزاردهندگی آن در بیمارستان های شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آسایش، بیمارستان، آلودگی صدا، آزار دهندگی.
چکیده مقدمه: بیمارستان به عنوان محیط ارایه خدمات درمانی، تحت تأثیر منابع آلودگی صدا قرار دارد که می تواند از جنبه بهداشتی و آسایشی بر بیماران و کارکنان تأثیر منفی داشته باشد. علاوه بر نیاز کارکنان به محیطی آرام برای خدم تدهی مطلوب، توجه به آسایش بیماران در زمان بستری در روند بهبود بیماری آنان بسیار حایز اهمیت است. هدف این مطالعه، بررسی میزان آلودگی صدا در بخ شهای مختلف بیمارستان و تعیین میزان آزار صوتی در بین کارکنان آن بود. روش ها: تراز معادل فشار صوت در طول روز در 302 ایستگاه تعیین شده در بخش های مختلف و محوطه 8 بیمارستان شهر همدان با 0 جهت / اندازه گیری گردید. همچنین پرسش نامه استاندارد شده ای با ضریب پایایی 991 TES- استفاده از دستگاه صداسنج 1358 بررسی میزان شیوع آزار صوتی در بین 186 نفر از کارکنان توزیع و تکمیل گردید. 56/2 بود و dB (A) 55/8 و dB (A) یافته ها: میانگین تراز معادل فشار صوت در فضای داخل و خارج بیمارستا نها به ترتیب برابر با 54 بود. به صورت کلی 17 درصد کارکنان dB (A) 57 و dB (A) در داخل بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی، به ترتیب برابر با احساس آزار صوتی خفیف، 22 درصد آزار صوتی متوسط، 16 درصد آزار صوتی شدید و 45 درصد آزار صوتی بسیار شدید داشتند. علاوه بر این میزان آزار صوتی در زنان 10 درصد بیشتر از مردان تعیین گردید. نتیجه گیری: با توجه به حدود مجاز استاندارد صدای کشور در بیمارستان، وجود آلودگی صدا در بیمارستا نهای مورد مطالعه آشکار است. بر این اساس افزایش آگاهی کارکنان و مسؤولین بیمارستا نها و جامعه نسبت به اهمیت پایین نگاه داشتن سطح صدا، بهسازی محیط بیمارستان و یا تغییر مکان و نوسازی از پیشنهادهای این مطالعه بود.
پژوهشگران رستم گلمحمدی (نفر اول)، محسن علی آبادی (نفر دوم)