مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تهیه و ارزیابی برون تن و درون ...
عنوان تهیه و ارزیابی برون تن و درون تن سیستم دارورسانی پاسخگو به گلوکزتشکیل شده از هیدروژل مشتق آروماتیزه و کواترنریزه کایتوزان جهت دارورسانی هوشمند داروی کاهنده ی قند خون ریپاگلیناید
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها هیدروژل، سیستم دارورسانی پاسخگو به گلوکز، رپاگلیناید، Methylated N-4-N,N-dimethyl aminobenzyl chitosan
چکیده در سال های اخیر، دیابت نوع II در بسیاری از جوامع به یک بیماری همه گیر بدل شده است. مصرف داروهای پایین آورنده قند خون منجر به کاهش و افزایش گلوکز خون خارج از محدوده ی طبیعی می شوند که پیامد های خطرناکی بدنبال خواهد داشت. دیابت یک بیماری کنترل شونده (مدیریت شونده) است که نیاز است به طور مکرر و دقیق سطح گلوکز خون بیمار اندازه گیری شود.همچنین گزارش شده است که بیماران دیابتی هنوز ازنوسان قند خون که منجر به ایجاد شرایط هایپوگلایسمی و هایپرگلایسمی می شود رنج میبرند؛ از اینرو ایجاد یک سیستم دارو رسانی ساده، موثر، خود تنظیم شونده و پیوسته، برای نظارتدقیق بروی هایپرگلایسمی و جلوگیری از بروز عوارض در بیماران دیابتی به شدت مورد نیاز است. ریپاگلیناید یک داروی کاهنده ی قند خون خوراکی است که تولید انسولین از پانکراس را تحریک می کند. هیدروژل های پاسخگو به گلوکز، که همچنین سیستم های هوشمند یا پاسخگو به تحریک نیز نامیده می شوند، می توانند میزان آزاد سازی دارو را با توجه به غلظت گلوکز تطبیق دهند تا سطح خونی گلوکز در محدوده مجاز باقی بماند. هدف از این مطالعه، ساخت هیدروژل های تشکیل شده از مشتق آروماتیزه و کواترنریزه کایتوزان جهت تهیه سیستم دارورسانی پاسخگو به گلوکز، جهت دارورسانی رپاگلیناید می باشد.
پژوهشگران امیر لرکی هرچگانی (مشاور علمی)، رسول حدادی (استاد راهنمای دوم)، آرمان کیانی (دانشجو)، رضا محجوب (مجری اصلی)