مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اولویت بندی روش های کنترل صدا ...
عنوان اولویت بندی روش های کنترل صدا در شرکت شیشه همدان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کنترل صدا، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، اولویت بندی
چکیده مقدمه: هدف مطالعه حاضر، اولویت بندی روش های کنترل صدا با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در شرکت شیشه همدان بود. روش کار: مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی- تحلیلی بوده و بر اساس نظر سنجی از کارشناسان از طریق پرسشنامه و روش دلفی، چهار معیار شامل هزینه، کارایی، قابلیت اجرا و عدم تداخل در فرایند و 11 گزینه روش کنترلی انتخاب گردید. اولویت بندی گزینه ها بر اساس معیارهای مورد مطالعه و تعیین ضرایب اهمیت انجام گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد میزان ناسازگاری در تمام موارد کم تر از 10% بوده و سازگاری پاسخ ها مورد تایید قرار گرفته است. بر اساس نظر کارشناسان، معیار اجرایی بودن روش (277/0) و گزینه استفاده از دیواره جداکننده کامل بین دو بخش اصلی(113/0) بالاترین اولویت را به ترتیب در بین معیارها و روش های کنترلی به دست آورده است. نتیجه گیری: به طور کلی در این مطالعه الگویی از ساختار تصمیم گیری بر مبنای فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت تصمیم گیری در خصوص کنترل صدا معرفی گردید. این روش می تواند باعث بهبود فرایند تصمیم گیری شود و به عنوان روش کارامد و اثر بخش در اولویت بندی روش های کنترل صدا مورد استفاده قرار بگیرد.
پژوهشگران محبوبه اسحاقی (نفر اول)، رستم گلمحمدی (نفر دوم)