مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تایپینگ مولکولی، مقاومت آنتی ...
عنوان تایپینگ مولکولی، مقاومت آنتی بیوتیکی،تشکیل بیوفیلم میکروبی و ارزیابی اثر ضد میکروبیLL-37در ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران مبتلا به پنومونی درمقایسه با سویه های محیطی
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی
کلیدواژه‌ها تایپینگ مولکولی، مقاومت آنتی بیوتیکی،بیوفیلم میکروبی، اسینتوباکتر بومانی، پنومونی، سویه های محیطی
چکیده اسینتوباکتر بومانی یک پاتوژن باکتریال می باشد که باعث ایجاد عفونت های فرصت طلب بیمارستانی ونیز باعث ایجاد عفونت های مقاوم آنتی بیوتیکی می شود.مکانیسمهای ایجاد مقاومت این باکتری ازطرق مختلفی صورت میگیرد و سویه های مقاوم مجموعه هایی از ژنهای کدکننده مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های مختلف را درآن واحد حمل میکنند. بیوفیلم به عنوان یک اجتماعی از میکروارگانیسم ها می باشدکه به طور غیر قابل برگشت به یک سطح چسبیده، مواد پلیمری خارج سلولی تولید کرده و فنوتیپ و ژنوتیپ متفاوتی نسبت به سلولهای پلانکتون بیان می کند. بیوفیلم به عنوان یکی ازمهمترین فاکتور های بیماری زای این باکتری محسوب می شود که در ایجاد مقاومت دارویی چندگانه و هم چنین پایداری باکتری در شرایط محیطی بیمارستان ونیزمقاومت در برابرسیستم ایمنی میزبان کمک می کند.به دنبال مقاومت روزافزون باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک ها، روش های درمانی جایگزین نظیر استفاده از پپتید های آنتی میکروبیال گسترش پیدا کرد. LL-37یک پپتید از خانواده آنتی میکروبیال پپتید می باشد که این پپتید ها در دفاع ذاتی موجودات زنده نقش ایفا می کنند و دارای خاصیت ضد میکروبی می باشد. تایپینگ باکتری ها یک مبحث مهم در بحث میکروب شناسی مدرن است. با تایپینگ مولکولی می توان شیوع عفونت های بیمارستانی، شناسائی مخازن آلودگی ناشی از غذا یا انتشار سویه های پاتوژنیک گیاهی در محیط، جداسازی ژنوتیپ خاص در کونژوگاسیون با یک باکتری خاص را مشخص کرد و هم چنین این روش ها به ما آگاهی بیشتر اصول اپیدمیولوژی و تکامل و انتشار بسیاری از بیماریهای باکتریال را می دهند. امروزه تکنیک های ژنتیک مولکولی مانند PCR، انگشت نگاری اسیدنوکلئیک، آنالیز سکانس DNA کرموزوم باکتریMLSTوPFGE( pulsed-field gel electrophoresis)ابزارهای مهمی در شناسائی و تایپینگ باکتریها می باشند. روش تایپینگ PFGEدارای قدرت تمایز و دقت بالا می باشد و به عنوان روش گلد استاندارد جهت تایپینگ سویه های اسینتوباکتر بومانی بکار می رود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع هدف از انجام این مطالعهتایپینگ مولکولی، مقاومت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم با اثر پپتید ضد میکروبی LL-37در ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران مبتلا به پنومونی بستری در بخش ICU بیمارستانهای آموزشی شهر همدان در مقایسه با سویه های محیطی می باشد می باشد .
پژوهشگران زهرا کریمی تبار (همکار)، علی محمدی بردبری (همکار)، منوچهر کرمی (مشاور آماری)، فریبا کرامت (مشاور علمی)، محمدرضا عربستانی (مجری)، محمد یوسف علیخانی (مجری اصلی)