مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رابطه ی بین 4 شکل رایج ...
عنوان بررسی رابطه ی بین 4 شکل رایج عادات نشستن برای مطالعه کردن طولانی مدت داوطلبان کنکور و بروز ناهنجایهای وضعیتی ستون فقرات
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها عادت نشستن، عادت مطالعه، داوطلبان کنکور، ناهنجاریهای ستون فقرات
چکیده مقدمه: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطهی بین 4 شکل رایج عادات مختلف نشستن برای مطالعه در داوطلبان کنکور و بروز ناهنجاریهای وضعیتی ستون فقرات بود. روشها: آزمودنیها بر اساس شکل عادات نشستن به هنگام مطالعه که به وسیلهی مصاحبه و پر کردن پرسشنامه جمعآوری شد به 4 گروه تقسیم شدند. ناهنجاریهای ستون فقرات با استفاده از خطکش منعطف و شدت عارضههای انحناهای ستون فقرات با استفاده از صفحهی شطرنجی، چارت آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. Pearson نیویورک، شاقول، آزمون اندازهگیری شد. در نهایت دادهها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی .(P < 0/ یافتهها: یافتهها نشان داد بین عادات نشستن برای مطالعه پشت میز و عارضهی کیفوز و سر جلو آمده رابطهی معنیداری وجود داشت ( 05 همچنین یافتهها در مورد عادات نشستن برای مطالعه به صورت نشستن یک طرفه و تکیه به بالش نشان داد که بین این مدل عادات نشستن و یافتهها نشان داد بین عادات نشستن برای مطالعه بر روی .(P < 0/ عارضهی اسکولیوز و کج گردنی و شانهی نابرابر رابطهی معنیداری وجود داشت ( 05 ..(P < 0/ زمین و خم شدن بر روی کتاب با عارضهی کیفوز و نیز بین عادات مطالعه به صورت درازکشدمر و لوردوز کمر رابطه معنیداری بود ( 05 نتیجهگیری: به طور کلی نتایج نشان داد که عادات مختلف نشستن در دانشآموزان و به ویژه داوطلبان کنکور که ساعات زیادی را صرف نشستن برای مطالعه مینمایند میتواند باعث بروز برخی ناهنجاریهای ستون فقرات شود. واژگان کلیدی: عادت نشستن، عادت مطالعه، داوطلبان کنکور، ناهنجاریهای ستون
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر ششم به بعد)