مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه ی توان هوازی و بی ...
عنوان مقایسه ی توان هوازی و بی هوازی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فوتبال چمنی، فوتبال ساحلی، توان هوازی در آستانه ی بی هوازی، توان بی هوازی.
چکیده مقدمه: هدف از این پژوهش، مقایسه ی منتخبی از متغیرهای فیزیولوژیک (توان هوازی در آستانه ی بی هوازی و توان بی هوازی) بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی بود. روش ها: بیست و هشت بازیکن تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب شدند. پس از اندازه گیری قد و وزن آزمودنی ها و و برای سنجش Conconi توضیح مراحل و نحوه ی انجام آزمون ها توسط محقق برای آزمودنی ها، برای سنجش توان هوازی در آستانه ی بی هوازی آزمون استفاده شد. Student-t به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون Bosco توان بی هوازی آزمون 27 سال بود. میانگین قد و میانگین وزن بازیکنان فوتبال چمنی /4 ± 4/ 26 و 73 ± 2/ یافته ها: میانگین سن بازیکنان فوتبال چمنی و ساحلی به ترتیب 60 76 کیلوگرم بود. یافته های /21 ± 5/ 177 سانتی متر و 47 /35 ± 5/ 77 کیلوگرم و در بازیکنان فوتبال ساحلی 69 ± 8/ 180 سانتی متر و 72 ± 7/ به ترتیب 2 ولی بین ؛(P = 0/ پژوهش نشان داد که بین توان هوازی در آستانه ی بی هوازی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی تفاوت معنی داری وجود ندارد ( 07 .(P < 0/ توان بی هوازی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی تفاوت معن یداری مشاهده گردید ( 005 نتیجه گیری: بر پایه ی یافته های به دست آمده م یتوان اظهار داشت که به طور کلی تفاوت در توان ب یهوازی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی می تواند بیشتر به دلیل نوع فعالیت، ساختار مهارت و شرایط متفاوت زمین بازی و نوع شرایط تمرینی باشد. با توجه به ارتباط بین توان بی هوازی و هوازی، می توان انتظار داشت که در صورت ضعیف بودن یکی از این دو عامل، دیگری نیز تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین با توجه به اهمیت هر دو عامل در اجرای بازیکنان فوتبال، باید توجه بیشتری به توسعه ی این قابلیت ها در بازیکنان فوتبال (چمنی و ساحلی) داشت. بهتر است که مربیان تمرینات را متناسب با نوع مهارت، سطح توانایی های هر یک از افراد و نیز با در نظر گرفتن نیازهای ضروری در مسابقه طراحی کنند.
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر دوم)