مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه منتخبی از متغیرهای ...
عنوان مقایسه منتخبی از متغیرهای فیزیولوژیکی و عملکردی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها فوتبال چمنی ،فوتبال ساحلی، توان هوازی در آستانه بی هوازی ،توان بی هوازی، سرعت ،چابکی.
چکیده هدف تحقیق : هدف ازاین پژوهش مقایسه منتخبی از متغیرهای فیزیولوژیکی وحرکتی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی می باشد . روش تحقیق : بیست و هشت بازیکن تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی که به ترتیب با میانگین سن 60/2±26 و 73/4±4/27 سال، میانگین قد2/7±180 سانتیمتر برای فوتبال چمنی و69/5 ± 35/177سانتیمتر برای فوتبال ساحلی و میانگین وزن 72/8±77 کیلوگرم برای فوتبال چمنی و 47/5 ±21/76 کیلوگرم برای فوتبال ساحلی به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب شدند.پس از اندازه گیری قد و وزن آزمودنیها و توضیح مراحل و نحوه انجام آزمون ها توسط محقق برای آزمودنی ها، برای سنجش توان هوازی در آستانه بی هوازی آزمون کانکانی و برای سنجش توان بی هوازی آزمون بوسکو، برای سنجش سرعت آزمون40یارد و برای سنجش چابکی آزمون ایلی نویز بعمل آمد. یافته های تحقیق:برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از آزمون t مستقل در مقایسه بین متغیرها استفاده شد ویافته های پژوهش نشان داد که بین توان هوازی(توان هوازی در آستانه بی هوازی) بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی تفاوت معنی داری وجود ندارد(07/0 ُP = ). ولی بین توان بی هوازی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی تفاوت معنی داری مشاهده گردید(005/0P =). و بین سرعت بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی تفاوت معنی داری وجود دارد(035/0P =).و همچنین بین چابکی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی تفاوت معنی داری مشاهده گردید(005/0P =). بحث و نتیجه گیری :بر پایه یافته های به دست آمده می توان اظهار داشت که به طور کلی تفاوت در توان بی هوازی ،سرعت و چابکی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی وساحلی می تواند بیشتر به دلیل نوع فعالیت، ِساختار مهارت و شرایط متفاوت زمین بازی و نوع شرایط تمرینی باشد. با توجه به ارتباط بین متغیرهای فیزیولوژیکی وحرکتی ،می توان انتظار داشت که در صورت ضعیف بودن یکی از این عوامل،دیگری نیز تحت تاثیر قرار گیرد.همچنین با توجه به اهمیت این عوامل در اجرای بازیکنان فوتبال،باید توجه بیشتری به توسعه این قابلیتها در بازیکنان فوتبال (چمنی و ساحلی) داشت بهتر است که مربیان تمرینات را متناسب با نوع مهارت،سطح توانایی های هر یک از افراد و نیز با در نظر گرفتن نیازهای ضروری در مسابقه طراحی کنند
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر اول)