مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه ارزیابی دقت معاینه ...
عنوان مقایسه ارزیابی دقت معاینه بالینی فوق تخصص نوزادان با فوق تخصص قلب کودکان در تشخیص سوفل قلبی پاتولوژیک از غیر پاتولوژیک
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها واژه های کلیدی: سوفل، اکوکاردیوگرام، معاینه بالینی
چکیده چکیده زمینه و هدف : سمع قلب به عنوان یکی از مهم ترین ابزار معاینه بالینی در نوزادان جهت تشخیص دادن و یا رد کردن انواع بیماری های پاتولوژیک مادرزادی است. هدف ا ین مطالعه ارز یابی دقت معاینه بالینی فوق تخصص نوزادان با فوق تخصص قلب کودکان در تشخیص سوفل قلبی پاتولوژیک از غیر پاتولوژیک بود. روش بررسی: در این مطالعه مقطع ی 108 نوزاد بستر ی شده در بیمارستان بعثت و فاطمیه همدان در سال 1389 بررس ی شدند . سمع قلب به وسیله فوق تخصص نوزادان و قلب کودکان انجام شد و یافته های تشخیصی مبنی بر احتمال سوفل پاتولوژیک و یا بی گناه بودن ثبت گردی د. در نهایت بیمار جهت تشخیص قطعی اکوکاردیوگرافی شد. داده ها با آزمون آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در اکوکارد یوگرافی، 67 ب یمار ( 62 درصد ) سوفل قلب ی پاتولوژ یک داشتند . یافته های بال ینی ب ین فوق تخصص نوزادان و قلب کودکان در 94 درصد ارزش اخباری / 84 درصد ویژگی در برابر 100 و 1 / 87 و 2 / تشخیص سوفل پاتولوژیک به ترتیب شامل 98 درصد حساسیت در مقابل 2 85 درصد بود. / مثبت در مقابل 100 و 94 درصد ارزش اخباری منفی در برابر 4 نتیجه گیری: دقت ارزیابی سوفل قلبی پاتولوژیک به وسیله فوق تخصص نوزادان نسبت به فوق تخصص قلب کودکان تفاوتی نداشت . بنابرا ین هم چنان اکوکاردیوگرافی به عنوان استاندارد طلایی، بهترین روش تشخیص انواع سوفل است.
پژوهشگران اسداله تناسان (نفر اول)، سعادت ترابیان ( تسویه حساب ) (نفر سوم)، ایرج صدیقی (نفر چهارم)، محمدکاظم سبزه ای (نفر پنجم)