مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ردهﺑﻨﺪی وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ...
عنوان ردهﺑﻨﺪی وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران روﺳﺘﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﺧﻮﺷﻪای
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮﺷﻪای، زﻳﺞ ﺣﻴﺎﺗﻲ
چکیده ﻣﻘﺪﻣﻪ و اﻫﺪاف: ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی در ﺣﻮزه ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﮕﻦ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺖ . روش ﻛﺎر: ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎل 85 ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، 15 ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎدار ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺮف ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﮕﻦ از روش ﺧﻮﺷﻪ ای ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻫﻤـﺎن 15 ﺷـﺎﺧﺺ اﺑﺘﺪاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺪﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 89٪ از ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻃﻼﻋـﺎت را در ﺧـﻮد دارد . در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻋﺎﻣﻞ اول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ و اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎی ﻛﺸـﻮر ﺑﺮاﺳﺎس آن رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮ. اﺳﺎس اﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﺗﻬﺮان از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ و اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎی ﺧﻮزﺳـﺘﺎن، ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ ، در ﺿـﻤﻦ اﺳـﺘﺎن ﺳﻴﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن در وﺿﻌﻴﺖ وﺧﻴﻤﻲ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ. در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮﺷﻪای اﺳﺘﺎنﻫـﺎی ﻫﻤﮕـﻦ ﻧﻴـﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی: روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه اﺑﺰاری ﻣﺆﺛﺮ در ردهﺑﻨﺪی و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺﻫـﺎی ﺳـﻼﻣﺖ ﻣـﺎدران اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰی در ﺧﺼـﻮص
پژوهشگران حسین محجوب (نفر دوم)