مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین میزان کارایی حذف حشره ...
عنوان تعیین میزان کارایی حذف حشره کش ایمیداکلوپرید با روش تجزیه الکتروشیمیایی از محلولهای آبی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها حشره کش؛ ایمیداکلوپراید؛ تجزیه الکتروشیمایی
چکیده امروزه حفاظت از منابع آبی موجود محدود امری ضروری محسوب می شود. از طرفی این منابع، اغلب توسط طیف وسیعی از مواد زائد صنعتی، سموم، حشره کش ها، فلزات سنگین و سایر آلاینده ها دچار آلودگی شده و به همین دلیل جهت مصرف انسانی نامناسب شده و همینطور باعث ایجاد انواع بیماریها و اثرات بهداشتی در انسان و محیط خواهند شد. حشره کش ها از مهمترین آلاینده های محیط های آبی محسوب می شوند. استفاده وسیع از این مواد در کشاورزی جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی و ذخیره نامناسب و نیز دفع مقادیر زائد آنها یک منبع مهم آلودگی خاک، آبهای زیر زمینی، رودخانه ها، دریاچه ها، آب باران و... می باشد. در بین انواع سموم استفاده شده، سموم گیاهی جزء سموم پرکاربرد بوده و یکی از این سموم که در سال های اخیر استفاده وسیعی پیدا کرده، سم ایمیداکلوپرید است. از روشهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مختلفی ماننداکسیداسیون فتوکاتالیستی، تابش اولتراسونیک، اصلاح بیولوژیکی و تجزیه حرارتی جهت حذف سموم استفاده شده است، اما با عنایت به اینکه تا کنون در مورد روش معرفی شده در این مطالعه جهت حذف ایمیداکلوپرید تحقیقی صورت نگرفته، این مطالعه جهت بررسی کارائی حذف ایمیداکلوپرید با روش تجزیه الکتروشیمیائی صورت خواهد گرفت و تأثیر پارامترهای مختلف راهبری مثل pH، زمان واکنش، غلظت آلاینده و میزان شدت جریان فرایند بر کارایی حذف، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پژوهشگران قربان عسگری (مشاور علمی)، علیرضا رحمانی (مشاور علمی)، خدیجه یاری (دانشجو)، مصطفی لیلی (مجری اصلی)