مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی غلظت تری هالومتان ها در ...
عنوان بررسی غلظت تری هالومتان ها در شبکه ی توزیع آب و خروجی تصفیه خانه های آب شهرهای همدان و تویسرکان و ارائه ی راهکارهای پیشگیرانه
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی
کلیدواژه‌ها تری هالومتان؛ کلروفرم؛ برمو دی کلرومتان؛ دی برمو کلرومتان؛ برموفرم؛ آب آشامیدنی
چکیده به دلیل وجود ترکیبات آلی طبیعی در آب (بخصوص آب های سطحی)، تشکیل تری هالومتان (THMs) در آب در صورتی که از کلرزنی برای گندزدایی آب استفاده شده باشد معمولاً غیرقابل اجتناب است. مطالعات اپیدمیولوژیکی و بررسی های آزمایشگاهی و تجربی نشان داده است، اهمیت این ترکیبات علاوه بر ایجاد طعم و بو همچنین می تواند بعلت خاصیت سرطان زائی آنها در آب آشامیدنی باشد. بنابراین پایش و اندازه گیری این ترکیبات در آب به منظور جلوگیری از تشکیل و یا کنترل این ترکیبات در آب آشامیدنی ضروری به نظر می رسد. این مطالعه به منظور بررسی غلظت این ترکیبات در آب آشامیدنی همدان انجام خواهد گرفت. بعلاوه ارتباط بین غلظت این ترکیبات در آب و برخی پارامترهای مهم مثل pH، دمای آب، غلظت کلر آزاد باقیمانده نیز بررسی خواهد شد. همچنین مقادیر غلظت های اندازه گیری شده با رهنمودهای و استانداردهای ملی و بین المللی نیز مقایسه خواهد شد. با توجه به نتایج بدست آمده، در صورت مشاهده ی غلظت های بیش از حد مجاز محصولات جانبی گندزدایی می توان از طریق کنترل ترکیبات پیش ساز آن و حذف آن از آب ورودی به تصفیه خانه و نیز کنترل دقیق دوز کلر استفاده شده در هنگام گندزدایی (که به نظر کنترل مؤثر و دقیقی در این زمینه وجود ندارد) از طریق سیستم های آنلاین پایشی یا حتی پیشنهاد جایگزینی روش های گندزدایی با روش هایی مثل ازن زنی یا استفاده از پرتوتابی UV و استفاده از دوزهای پائین باقیمانده ی کلر در کنترل این محصولات خطرناک، اقدامات مؤثری انجام داد.
پژوهشگران اعظم نادعلی (همکار)، افسانه نقیبی (همکار)، حسینعلی نوروزی (همکار)، قربان عسگری (مشاور علمی)، علیرضا رحمانی (مشاور علمی)، مصطفی لیلی (مجری اصلی)