مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تغییرات سونوگرافیک کیسه صفرا ...
عنوان تغییرات سونوگرافیک کیسه صفرا به دنبال مصرف داروی سفتریاکسون در کودکان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها سفتریاکسون ، سنگ کاذب صفراوی ، لجن صفراوی ، سنگریزه
چکیده چکیده زمینه و هدف : سفتریاکسون به طور نسبتًا گسترده در درمان عفونت های کودکان به کار می رود و استفاده از آن ممکن است با عوارضی همراه باشد. این مطالعه به منظور تعیین تغییرات سونوگرافیک کیسه صفرا به دنبال مصرف داروی سفتریاکسون در کودکان انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی مقطعی روی 60 کودک بستری یک ماهه تا 12 ساله ( 10 پسر و 50 دختر )، در بخش کودکان بیمارستان بعثت همدان طی سال 1386 انجام گرفت. سونوگرافی اولیه قبل از شروع سفتریاکسون و سونوگرافی مجدد پنج روز پس از شروع یا سنگ صفراوی)، سونوگرافی های مجدد هفته ای 2 بار در 2 هفته اول و sludge) درمان انجام شد. در صورت وجود یافته های غیرطبیعی سپس هر هفته یک بار تا از بین رفتن این تغییرات انجام شد. 16 درصد) تغییرات کیسه صفرا مشاهده شد. تمام بیماران با تغییرات صفراوی فاقد علائم / یافته ها : از 60 بیمار مورد مطالعه در 10 نفر ( 5 صفراوی بود. طولانی ترین زمان از بین رفتن sludges بالینی بودند. 8 مورد از تغییرات ( 80 درصد) شامل سنگ و 2 مورد ( 20 درصد) شامل این عارضه، 16 روز بعد از ایجاد آن بود. 16 درصد و تقریبًا / صفراوی در جریان درمان با سفتریاکسون حدود 5 sludge نتیجه گیری : این مطالعه نشان داد که میزان بروز سنگ یا مشابه سایر مطالعات می باشد.
پژوهشگران ایرج صدیقی (نفر دوم)