مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی وضعیت سلامت روانی و ...
عنوان بررسی وضعیت سلامت روانی و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی در سالمندان شهر همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی / سالمندان / سلامت روانی / همدان
چکیده مقدمه و هدف: ارزیابی سلامت روانی سالمندان به منظور تشخیص مشکلات روحی و روانی این دوران از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سلامت روانی و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی در سالمندان شهر همدان انجام گرفته است. روشکار:این مطالعه توصیفی مقطعی در سال1389 بر روی400 نفر از سالمندان شهر همدان انجامگرفت.آزمودنی هابهروش نمونه گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شده و پرسشنامه­ای که شامل دو بخش کلی؛ وضعیت سلامت روانی و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی سالمندان بود از طریق مصاحبه تکمیل گردید. برای توصیف داده ها از میانگین، انحراف معیار و درصدها استفاده شد. همچنین برای مقایسه متوسط سلامت روانی افراد در گروه ها از آزمون های تی مستقل یا تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج: با توجه به نقطه برش 23 در پرسشنامه GHQ-28، 42 درصد از سالمندان مورد مطالعه مشکوک به اختلال روانی بودند، همچنین اختلاف معنی داری از نظرسلامت روانی بین جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و ترکیب خانواده شرکت کنندگان مشاهده شد(001/0P<). رفتارهای سیگار کشیدن،انجام ورزش یاپیادهروی، مصرف میوهو سبزیجاتتازه،مصرفمشروبات الکلی،کنترلوضعیت سلامتوکنترلفشارخون باسطح سلامت روانیسالمندانارتباطآماریمعنی داری داشت(05/0p<). نتیجه نهایی: با توجه به نتایج پژوهش حاضر و نیازهای ویژة دوران سالمندی، سلامت روان سالمندان می تواند به راحتی مورد تهدید قرار گیرد. همچنین بدلیل رابطه بین سلامت روان با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی سالمندان، توصیة می شود جهت ارتقاء سلامت روانی، سیستم های بهداشتی و مسؤلین امر، برنامه ریزی های دقیق تری را در جهت شناسایی عوامل روانشناختی از جمله عواملتسهیل کنندهوبازدارندهانجام این رفتارها مد نظر قرار دهند.
پژوهشگران مجید براتی (نفر اول)، یداله فتحی (نفر دوم)، علیرضا سلطانیان (نفر سوم)، بابک معینی (نفر چهارم)