مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر برنامه نوتوانی قلب ...
عنوان تاثیر برنامه نوتوانی قلب برعملکرد جسمانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها نوتوانی قلب، کیفیت زندگی، انفارکتوس قلبی، افسردگی، اضطراب.
چکیده سابقه و هدف: برنامه نوتوانی قلب برای اکثر بیماران به و یژه پس از سکته قلبی پیشنهاد میشود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر 8 هفته نوتوانی قلب بر روی کیفیت زندگی و ظرفیت ورزشی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونری و نیز پس از بازسازی عروقی قلبی انجام شد. تقسیم (N= و گروه کنترل ( 30 (N= روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، بیماران قلبی به طور تصادفی به دو گروه تمرینی ( 30 شدند. پس از بررسیهای پایه، آزمونهای پایه شامل آزمون ورزش، آزمون قدم زدن به مدت 6 دقیقه، آزمون افسردگی و اضطراب بک جهت جمع آوری اطلاعات انجام شد.گروه تمرینی تحت برنامه ورزشی و نوتوانی، شامل گرم کردن به مدت SF- و فرم کوتاه آزمون 36 10 دقیقه، تمرینات استقامتی به مدت 15 الی 20 دقیقه و تمرینات قدرتی به مدت 10 الی 15 دقیقه و تمرینات سرد کردن و شل سازی قرار گرفتند. ظرفیت عملکردی بیماران با استفاده از آزمون قدم زدن به مدت 6 دقیقه و آزمون ورزش ارزیابی شد. یافتهها: در گروه تمرینی، پس از 8 هفته برنامه نوتوانی قلب، افزایش معنیداری در میزان حداکثر اکسیژن مصرفی به همراه افزایش 40 %، میزان حداکثر اکسیژن / مدت زمان آزمون ورزش در این بیماران 6 .(P<0/ در میزان قدم زدن در آزمون 6 دقیقه مشاهده شد ( 01 39 % افزایش داشت، در حالی که در گروه کنترل / مصرفی 31 % و مسافت طی شده در آزمون قدم زدن به مدت 6 دقیقه به میزان 5 اختلاف معنیداری دیده نشد. در بیماران گروه تمرین عملکرد جسمانی، عملکرد فیزیکی، محدودیت در نقش فیزیکی، درد جسمانی، .(P<0/ سلامت عمومی، نشاط، عملکرداجتماعی، محدودیت در نقش احساسی و سلامت روانی افزایش معنیداری داشت ( 01 نتیجهگیری: نوتوانی در بیماران قلبی میتواند نقش اساسی در افزایش سلامت این بیماران داشته باشد که تحقیقات بیشتر را توصیه مینماید.
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر سوم)