مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی نقش ابتلا به تالاسمی ...
عنوان بررسی نقش ابتلا به تالاسمی ماژور با ناهنجاریهای اسکلتی ستون فقرات
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ناهنجاریهای ستون فقرات، تالاسمی ماژور، تالاسمی مینور.
چکیده سابقه و هدف: با توجه به عوارض شناخته شده ناهنجاریهای اسکلتی ستون فقرات و اهمیت مطالعات اتیولوژیک در این بیماران و وجود گزارشات متناقض از نقش ابتلا به تالاسمی ماژور با این ناهنجاریها، این تحقیق انجام گرفت. روش بررسی: تحقیق با طراحی همگروهی تاریخی روی تعداد 87 نفر فرد مبتلا به تالاسمی ماژور و تعداد 87 نفر مبتلا به تالاسمی مینور انجام گرفت. تشخیص بیماری مطابق استاندارد تشخیصی آنها بود و ناهنجاریهای اسکلتی ستون فقرات افراد دو گروه با شاخصهای کجی گردن، سر به جلو، نابرابری شانه، کایفوز، اسکولیوز، و لوردوز اندازه گیری و با آزمون کایدو مورد قضاوت قرار گرفت. یافتهها: در میزان اختلاف کجی گردن و نابرابری شانه در دو گروه تالاسمیک ماژور و مینور تفاوت معنیداری وجود نداشت، اما بین بین میزان کایفوز دو گروه .( p<0/ میزان انحراف سر به جلو در گروه تالاسمیک ماژور با مینور تفاوت معنیداری مشاهده شد ( 05 در رابطه با میزان اسکولیوز دو گروه نیز تفاوت معنیداری مشاهده .( p<0/ تالاسمیک ماژور و مینور تفاوت معنیداری وجود داشت ( 05 .( p<0/ اختلاف معنیداری در میزان لوردوز دو گروه تالاسمیک ماژور و مینور یافت گردید ( 05 .( p<0/ شد ( 05 نتیجهگیری: به نظر میرسد که میزان بروز ناهنجاری های ستون فقرات در گروه بیماران تالاسمیک ماژور بیشتر از مینور است. بررسی تاثیر انجام تمرینات ورزشی در پیشگیری و درمان ناهنجاریهای ستون فقرات را توصیه مینماید.
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر اول)