مشخصات پژوهش

صفحه نخست /به کارگیری مدل رگرسیون نهفته ...
عنوان به کارگیری مدل رگرسیون نهفته طولی در ارزیابی کیفیت زندگی جانبازان نابینا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کیفیت زندگی، جانباز نابینا، مدل رش ، مدل رگرسیون نهفته طولی
چکیده چکیده مقدمه: کیفیت زندگی می تواند به عنوان شاخصی برای ارزیابی وضعیت یک جامعه و نیز بررسی اثربخشی خدمات ارایه شده در آن جامعه باشد. هدف مقاله حاضر به کار گیری مدل رگرسیون نهفته طولی برای بررسی اثر زمان و متغیرهای کمکی بر روی کیفیت زندگی جانبازان نابینا است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای طولی است که بر روی 71 جانباز نابینا انجام شد. جامعه آماری مورد و با همکاری بنیاد جانبازان و SF بررسی شامل کلیه جانبازان نابینا است که داده های مربوط به آن توسط پرسشنامه 36 نسخه 9.1.3 جهت تحلیل داده ها استفاده SAS 88 و 90 جمع آوری شد. از نرم افزار ، امور ایثارگران طی سه سال 86 شد. 48 سال و طول مدت /97±10/ یافته های پژوهش: میانگین (± انحراف معیار) سنی جانبازان نابینا برابر 655 25 سال بود و همچنین جانبازان نابینای مورد مطالعه به طور متوسط دو مجروحیت همراه دیگر /74±3/ نابینایی برابر 692 0)، تاثیر / علاوه بر نابینایی خود داشتند. متغیرهای سن و طول مدت نابینایی برخلاف تعداد مجروحیت همراه ( 046 معناداری روی کیفیت زندگی نداشتند و همچنین در طول زمان بهبود معناداری در سطح کیفیت زندگی جانبازان مشاهده نشد. مولفه های واریانس مدل نیز از لحاظ آماری معنادار بودند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر سطح کیفیت زندگی جانبازان نابینا به طور کلی پایین است و گرچه از روند خاصی در طول زمان برخوردار نمی باشد ولی سطح کیفیت زندگی آنها در سالهای دوم و سوم مطالعه پایینتر از سال اول است.
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر ششم به بعد)