مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر موسیقی درمانی بر کاهش ...
عنوان تأثیر موسیقی درمانی بر کاهش اعتیاد، اضطراب وافسردگی معتادین به مواد مخدر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها موسیقی درمانی، اعتیاد، اضطراب، افسردگی، استرس
چکیده مقدمه: پدیده اعتیاد و درمان معتادین، نظر متخصصان علوم مختلف را به منظور استفاده از شیوه های پیشگیری و درمان به خود جلب کرده است. هدف کلی پژوهش حاضر تأثیر موسیقی درمانی بر کاهش اعتیاد، اضطراب، افسردگی معتادین به مواد مخدر در شهر همدان بود. روش: این پژوهش کاربردی با شیوه نیمه آزمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معتادین به مواد مخدر است که در شهر همدان تحت درمان قرار داشته اند، تعداد 06 نفر از معتادین به مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی تعداد 06 نفر از آن ها بعد از همگن سازی از لحاظ متغیرهای مختلف به گروه کنترل و 06 نفر به گروه آزمایش تخصیص یافتند. برای گروه آزمایش، درمان به مدت 8 ماه و روزانه 5 ساعت به صورت انفرادی انجام می شد. تأثیر موسیقی درمانی بر کاهش اعتیاد، اضطراب وافسردگی معتادین به مواد مخدر 801 / فصلنامه تاریخ پزشکی سال چهارم، شماره سیزده، زمستان 1931 گردآوری داده ها با پرسشنامه اضطراب، افسردگی و استرس) DASS ( و آزمایش میزان مصرف متادون همراه با موسیقی با اجرای پیش و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: برای تحلیل داده ها از روش های تحلیل کواریانس چند متغیره، لون وکالموگراف اسمیرونف با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج به دست آ مده نشان داد که موسیقی درمانی موجب کاهش میزان مصرف مواد مخدر و افسردگی، اضطراب و استرس می شود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش در تأثیر موسیقی درمانی بر کاهش اعتیاد، اضطراب، افسردگی و استرس معتادین به مواد مخدر نشان می دهدکه موسیقی درمانی روش مفیدی در کاهش اعتیاد، اضطراب، افسردگی و استرس معتادین به مواد مخدر می باشد. بنابراین این تکنیک می تواند در استراتژی درمان به عنوان یکی از شیوه های کارآمد در درمان این افراد به کار گرفته شود.
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر چهارم)