مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بهینه سازی فرایند ...
عنوان بهینه سازی فرایند فوتوالکتروفنتون و فرایند فوتو الکتروپرسولفات با الکترودهای آهن در حذف رنگ دی آزو اسید آبی 25 از محیط های آبی با استفاده از طراحی ترکیبی مرکزی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها فتوالکتروفنتون- فوتوالکتروپرسولفات- الکترود آهن- رنگ دی آزو اسید آبی 25
چکیده با توجه به اینکه تخلیه پساب های رنگی از جمله پساب های حاوی رنگ صنایع نساجی، مواد آرایشی و بهداشتی، چرم سازی و سایر صنایع در محیط دارای خطراتی همچون سرطانزایی، جهش زایی و غیره در موجودات آبزی می باشد و همچنین به دلیل وجود عناصر و حلقه های آروماتیک مختلف در ساختار رنگ ها باعث عوارض زیست محیطی مانند پدیده اتروفیکاسیون و آلودگی زیست محیطی می-شوند، بنابراین رنگ زدایی و معدنی سازی اینگونه پساب ها اهمیت ویژه ای دارد. حضور حلقه های آروماتیک و عناصر گوناگون در ساختار رنگ های اسیدی باعث مقاوم نمودن این گونه ترکیبات به فرایندهای تصفیه متداول و فرایندهای طبیعی مانند نور خورشید شده است. جهت مرتفع نمودن خطرات ناشی از حضور اینگونه آلاینده ها در محیط استفاده از فرایندهای موثر در راستای حذف اینگونه مخاطرات، امری حیاتی می باشد. امروزه فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته که بر پایه آزادسازی رادیکال اکسید کننده آزاد مانند رادیکال هیدروکسیل و رادیکال سولفات می باشد دارای توانایی بالایی در حذف ترکیبات آلی مقاوم می باشند. فرایندهای فوتو الکتروفنتون و فوتو الکتروپرسولفات با تولید رادیکال هیدروکسیل در حضور یون های آهن و هیدروژن پراکساید و رادیکال سولفات فعال شده در حضور یون های آهن و اشعه UV از ترکیب پتاسیم پرسولفات، در نهایت باعث تجزیه آلاینده رنگزا می شود. هدف از این مطالعه بهینه سازی فرایند فوتو الکتروفنتون و فرایند فوتو الکتروپرسولفات با الکترودهای آهن در حذف رنگ دی آزو اسید آبی 25 از محیط های آبی است.
پژوهشگران محمد جمیل مرادی (دانشجو)، قربان عسگری (مشاور علمی)، علیرضا رحمانی (مشاور علمی)، محمدرضا سمرقندی (مجری اصلی)